9 december 2014
Prenumerera på SFTI

Översikt av SFTI:s affärsprocesser

Här ger vi en kortfattad beskrivning av de rekommendationer om standarder – så kallade affärsprocesser – som SFTI rekommenderar för användning av e-handel i offentlig sektor.

Affärsprocesser i SFTI

SFTI:s standarder definieras som olika affärsprocesser. Dessa kallas också för scenarier. Syftet med SFTIs scenarier är att skapa förutsättningar för att komma igång enklare med e-handel och e-fakturering. Ett problem som ofta förekommer inom elektroniskt dokumentutbyte i andra områden är att de inblandade parterna själva måste definiera många tekniska detaljer kring utformandet av meddelandena och utbytesprocessen. Det bilaterala angreppssättet leder också till att det blir en mängd varianter på marknaden och framförallt de små leverantörerna blir tvingade att anpassa sig gentemot många köpare. Elektronisk handel blir om det utförs på detta sätt kostsamt och resurskrävande.

SFTIs affärsprocesser tar fasta på detta och därför definierar och låser fast en lång rad detaljer. På detta sätt reduceras antalet tekniska frågeställningar som parterna behöver vara överens om. Istället kan fokus läggas på införandestrategi samt genomlysning av de egna affärs- och verksamhetsprocesserna. Att SFTI gör förbestämda val i informationsutbyte och process leder dock till att affärsprocesserna/scenarierna inte är så flexibla. Detta är på ett sätt en förutsättning för snabb anslutning av affärsparter men kan ibland bli ett hinder i vissa relationer. De olika affärsprocesserna inom SFTI har lite olika grad av ”strikthet” och det är en av många parametrar att ta ställning till för en organisation som står i begrepp att införa e-handel. Det bör dock påpekas att SFTIs affärsprocesser inte är ömsesidigt uteslutande på något sätt utan är avsedda att komplettera varandra. För ett brett e-handelsinförande behöver ofta alla scenarierna användas.

Val av affärsprocess

Det finns en rad olika frågor att ta ställning till då en organisation inför e-handel eller e-fakturering och då ska välja scenarier att införa, för olika processer.

Exempel på saker att ta fundera på är:

  • Överensstämmelse med organisationens inköpsstrategi och verksamhetsprocess
  • Redan gjorda investeringar i IT-system samt ev. behov att upphandlad IT-lösning
  • IT-teknisk mognad hos den typ av leverantörer som ska anslutas
  • Volym i de aktuella relationerna
  • Scenariots spridning i aktuell bransch
  • Goda exempel (följa liknande organisationer).

Val av affärsprocess - vägledning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.