7 november 2014
Prenumerera på SFTI

Varför behövs standarder?

När e-handel bedrivs är det viktigt med standarder. Med detta menas standardiserade affärsprocesser och innehåll i de affärsmeddelanden som utväxlas mellan parterna. Affärskommunikation ska kunna utväxlas "alla till alla".

Standarder ger öppna gränssnitt mellan offentlig sektor och leverantörer. Tekniska handelshinder kan inte accepteras. Det finns förderlar för både offentliga köpare och leverantörer om man kan handla på liknande sätt, även om man har olika kommersiella lösningar. En öppen standard underlättar och gör att man minskar behovet av tekniska anpassningar.

Förutom kostnadsaspekten blir det enklare. Öppen standard underlättar även när en leverantör vid en ny upphandling ska bytas ut mot annan utan att stora kostnader krävs för att ändra i systemen.

Förutom att enhetliga affärsprocesser definieras ger standarder samma tolkning av affärsscenarier och användning av information i elektroniska affärsmeddelanden.

En av grundpelarna när offentlig sektor skulle börja införa e-handel var därför att standard skulle rekommenderas. Den skulle vara öppen och allmänt tillgänglig.

Offentlig sektor är inte ett standardiseringsorgan. Utifrån internationella standarder, och om sådana saknas, nationella sådana, görs ett urval av vilka standarder som ska tillämpas. Anpassningar kan dock behöva göras av de internationella standarderna utifrån nationella lagkrav, användarbehov o.s.v. Målsättningen är även att standarden ska kunna användas B2B (Business to Business) även om vissa detaljer kan vara utformade utifrån offentlig sektors krav.

Den uppsättning standarder som rekommenderas för offentlig sektor benämns SFTI (Single Face to Industry). SFTI standarder stödjer olika affärsprocesser, se Översikt av SFTI affärsprocesser. Beskrivning av organisation och framtagningsprocess finns under rubriken Om SFTI i toppnavigeringen.

SFTI standarden är huvudsakligen uppbyggd av elektroniska meddelanden i strukturerad form, EDI (Electronic Data Interchange) och baserat på UN/CEFACTS Edifactstandard med EANCOM:s tillämpning. SFTI består även av elektroniska meddelanden i XML-format enligt OASIS' UBL-standard. Det är Svefakturan, baserad på UBL version 1 och Sveordern baserad på europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s CEN/BII: Profil "Basic Order Only". SFTI:s standardiseringsarbete innefattar även säkerhetsfrågor och framtagande av handledningar där även enhetliga frågor i juridisk och revisionellt hänseende beaktas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!