18 maj 2018
Prenumerera på SFTI

Standarder

Här publiceras specifikationer för de affärsprocesser som rekommenderas av SFTI. Du hittar också specifikationer rörande transportsätt och andra mer tekniska specifikationer. Även stödjande dokumentation i form av handledningar och guidedokument finns här  (se även under Handledningar på startsidan).

Affärsprocesser i SFTI

SFTI:s standarder definieras som olika affärsprocesser. Dessa kallas också för scenarier. Syftet med SFTI:s affärsprocesser är att skapa förutsättningar för att komma igång enklare med e-handel och e-fakturering.

Inom SFTI finns standard kring Beställningsprocess SFTI Svehandel och Beställningsprocess SFTI/ESAP6.

Användning av SFTI:s affärsprocesser

Användningen av SFTI:s affärsprocesser minskar behov av bilaterala lösningar genom att de definierar och låser fast en lång rad detaljer. På detta sätt reduceras antalet tekniska frågeställningar som parterna behöver vara överens om. Istället kan fokus läggas på införandestrategi samt genomlysning av de egna affärs- och verksamhetsprocesserna.

De olika affärsprocesserna inom SFTI har olika grad av ”strikthet” och använder olika tekniker för att passa olika användningssituationer. Val av affärsprocess bör göras utifrån inköpsstrategier, teknisk mognad och inköpsvolymer. I valsituationen måste såväl köpares som säljares behov beaktas.

För en övergripande presentation av standarderna som rekommenderas av SFTI se:

Översikt av SFTI:s affärsprocesser (PDF, nytt fönster)

I denna översikt finns dock ej de senaste rekommenderade specifikationerna i Svehandel. Se därför information om samtliga specifikationer under Svehandel-fliken.

Specifikationernas uppbyggnad

Specifikationerna är indelade i följande typer:

Handledning
Handledningar ger en sammanhållen beskrivning av affärsprocess och den samverkan och informationsutbyte som sker mellan köpare och säljare. I den mån affärsprocessen ställer krav på de interna processerna hos köpare och säljare framgår detta.

För några av SFTI:s affärsprocesser kallas dessa handledningar istället profilbeskrivningar.

Specifikation
Här inryms specifikationer för de olika meddelanden som utbyts i en affärsprocess. För meddelandena finns termlistor som beskriver innehållet på en detaljerad nivå. Här finner man också teknisk dokumentation knutet till XML-scheman och liknande.

För specifikationer avseende infrastruktur finns beskrivningar av de protokoll och parametrar som används.

Exempel
I vissa fall finns det exempel framtagna för hur meddelanden ser ut. Avsikten är att med tiden utöka exemplen.

Rekommenderad standard och versionshantering

Det finns en sammanställning över fattade beslut om standarder som rekommenderas av SFTI på detaljnivå. I denna kan utläsas exempelvis versionsnummer även på enskilda meddelanden. Rekommenderade versioner

Sedan starten 1997 har användarprofilerna ”Avrop mot ramavtal, SFTI/ESAP 6”, ”Periodisk fakturering SFTI/ESAP 9.1” och ”Orderlös fakturering SFTI/ESAP 9.2”successivt utvecklats genom tillägg av funktionalitet. Orsakerna till detta är flera: lagkrav, nya branscher som engagerats i e-handel, behov av effektiviserade rutiner som ställt på ytterligare information.

För att underlätta kommunikationen med systemutvecklare har ny funktionalitet publicerats som nya versioner. Utöver nytillkommande termer, koder eller liknande skickas dock inga versionsidentifierande nummer i meddelandena. Fördelen med detta är att en utvecklare som väljer senaste version automatiskt klarar äldre versioner (not – version 1.x och 2.x bygger på olika kataloger vilket sätter vissa begränsningar). För att information inte skall förloras vid överföring mellan system måste generellt mottagarens system ha samma versionsnummer som sändarens eller högre (=senare).

Många användare har sett värdet av att införa nyheterna i sina system allt eftersom nya specifikationer publicerats. Andra har nöjts sig med den version de implementerat vid starten och inte tagit till sig ny funktionalitet. Det existerar fortfarande användare på köpar- och leverantörssidan som använder dessa tidiga versioner, såsom version 1.1. De flesta kunder/ leverantörer har dock implementerat någon SFTI godkänd version 2.X. En stor andel av dessa använder dock tidigare versioner än de som idag rekommenderas av SFTI.

Behöver en leverantör ta höjd för alla funktionaliteter som tillkommit i senare publicerade versioner? Om en funktionalitet tillkommit för t ex livsmedel är det upp till varje livsmedelsleverantör att avgöra om denna tillför ett sådant värde för kunden att den ska implementeras samt vara möjlig att återge i affärsmeddelandet till kunden.

Funktioner som tillkommit specifikt för andra slag av sortiment än livsmedel kan i detta fall utelämnas, t ex läkemedelsspecifik information.

Behöver en systemleverantör till köparsidan ta höjd för alla funktionella tillägg ur alla de tidigare publicerade versionerna? Funktionella tillägg har sitt ursprung från affärsbehov i relationen mellan köpare och leverantörer och deras gemensamma överenskommelse att utveckla dessa funktioner i aktuella IT-system och i vissa fall även till följd av lagkrav. Köparen handlar ofta varor och tjänster från flera olika branscher och har därför behov av att deras IT system kan hantera funktioner för flera olika varusortiment, t ex livsmedel, kontorsmaterial och läkemedel. System­leverantörer av dessa IT-system bör därför ta höjd för full funktionalitet.

Det avtal som råder mellan IT-leverantör och dess kund styr om IT leverantören utvecklar applikationen på eget initiativ eller om kunden beställer och betalar för systemutveckling av ny funktionalitet.

Verifieringstjänster

SFTI erbjuder utan kostnad ett flertal webbaserade verifieringstjänster. Med dessa kan kontroller göras av affärsmeddelanden för att säkerställa att de följer standarden. Dessa är användbara både för systemutvecklare och i löpande användning för att identifiera fel. För att använda SFTI:s verifieringstjänster se under fliken Verifiering i toppnavigeringen på startsidan.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.