9 november 2017
Prenumerera på SFTI

Att bygga lösningar för Svefaktura

Här besvaras frågor som systemutvecklare brukar ställa i samband med att anpassningar görs i IT-system och tjänster för att hantera Svefaktura.

Detaljer om hur Svefakturan ska användas

I teknisk mening är Svefakturan väldefinierad genom sitt XML schema men därutöver behövs regler som främjar enhetlighet i tillämpningar och i processer för att överföra elektroniska fakturor.

I SFTI Handledning för Svefaktura ges detaljerade anvisningar för användning av Svefaktura, avsedda för både säljare och köpare. Här ges bland annat rekommendationer för användning av Svefaktura och kompletterande anvisningar som mervärden vid mer avancerad användning, behandlingsregler, samt krav på utformning av sändande och mottagande system.

Svefaktura exempelsamling ger ledning för inplacering av uppgifter i olika typfakturor. Exempel finns insorterade under tre kategorier för att illustrera faktureringprinciper, tillämpning inom speciella verksamhetsområden och principer för teknisk utformning.

Kontakta SFTI tekniska kansli för ytterligare råd och anvisningar om fakturautformning. tekniskt.kansli@skl.se

Kan man bara skicka en Svefaktura åt gången?

Svefakturor skapas och behandlas individuellt.

Formatet Svefaktura är definierat så att varje XML-meddelande utgör en faktura, det vill säga varje Svefaktura kan betraktas som en fristående ”individ” med komplett fakturainformation. Uttryckt på ett mer tekniskt sätt: Invoice är rotelement i Svefakturans XML schema.

Vid överföring kan en Svefaktura skickas ensam eller som flera Svefakturor samtidigt. Hur filen då ser ut beror på vad som avtalats/valts. Eventuell samlad hantering av XML-meddelandena beror då av vilket protokoll ni använder för överföring, om kuverterings­mekanism används och vad som i övrigt avtalats om utseende på den utväxlade filen.

Om man till exempel kommer överens om att använda transportprofil Bas används MIME för att förpacka ett SOAP-kuvert (en MIME-del) tillsammans med en eller flera Svefakturor (en MIME-del per Svefaktura).

Används andra kommunikationsprotokoll blir andra regler tillämpliga.

Även SFTI tekniskt kuvert kan användas för bättre buntnings- och adresseringsfunktioner, se vidare frågan Hur fungerar SFTI Tekniska kuvert?

Påverkar Svefaktura de interna formaten i mitt system?

Svefaktura är ett externt format, det vill säga ett format för utväxling av fakturor mellan datasystem, det är inte avsett som internt lagringsformat.

Vanligen flyttas informationen mellan Svefakturaformat och existerande interna filsystem eller databaser vid skapandetillfället respektive vid inläsning/ mottagande. Men vill man internt arbeta med XML-format skulle det gå att se Svefaktura som en del i en större informationsstruktur som systemägaren själv utvecklar och förvaltar. I det fallet kan man behöva analysera hur man minimerar påverkan i det interna formatet om det externa ändras. Kuverterings- och filformat vid överföring antas bara ha denna form under överföringsfasen.

En speciell fråga att bevaka i anslutning till byte mellan olika tekniska format är risken för informationsförlust; vid informationsförlust kan det vara nödvändigt att arkivera ursprungs­formatet inkl hålla en spårkoppling mellan internt och externt format. Detta gäller även i fallet att en tredjepart anlitas för konvertering mellan standarder. Det leder för långt att här gå i på detaljer, så intresserade hänvisas dels till avsnitt Vad är obligatoriskt i Svefaktura? och dels till SKL:s, ESV:s och Vervas Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering.

Validera Svefakturor mot XML-schema

För att avgöra om ett Svefaktura-meddelande verkligen följer definitionen av Svefakturan kan man maskinellt validera det mot Svefakturans XML schema.

En schemavalidering kontrollerar att meddelandets struktur, fältlängder, format, obligatoriska element o.s.v. följer specifikationen. Det är ett av de stora mervärdena med XML att sådan här kontrollautomatik ingår, och från SFTI uppmuntrar vi både sändare och mottagare att alltid schemavalidera för att säkerställa grundläggande datakvalitet i meddelandena och för att minska behovet av manuell felsökning i senare behandlingssteg.

Schemavalidering ingår som inledande kontrollmoment i Svefakturans verifieringstjänst.

Tänk dock på att ytterligare regler för ingående element, inkl. samband mellan olika element och värden, som schemavalidering inte kan kontrollera.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!