30 augusti 2017
Prenumerera på SFTI

Svefaktura BIS 5A 2.0

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en profil som inbegriper hantering av leverantörsutställd faktura och kreditnota, den senare är avsedd att användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura.

Svefaktura BIS 5A 2.0 är en direkt tillämpning, utan modifieringar, av PEPPOL BIS 5A Billing version 2.0 som i sin tur baseras på standarden Profil BII05 Billing som tagits fram i ett europeiskt standardiseringsprojekt, CEN Workshop BII2[1].

Dokumentation och meddelandespecifikationer som publiceras här är identiska med de som tagits fram inom ramen för OpenPEPPOL[2] .

Notera att man som företag/organisation inte måste vara ansluten till PEPPOL för att använda profilen.

Specifikationer och handledningar

SFTI förutsätter att IT-system kan hantera både faktura och kreditnota elektroniskt, i enlighet med den PEPPOL BIS 5A Billing som beskrivs här. Notera dock att OpenPEPPOL även har en reducerad profilvariant som enbart innefattar faktura, PEPPOL BIS 4A Invoice Only version 2.0, med samma fakturainnehåll som fakturadelen i PEPPOL BIS 5A. Av praktiska skäl är PEPPOL-dokumentationen därför uppdelad så att BIS 4A beskriver faktura medan BIS 5A beskriver kreditnota samt enbart hänvisar till BIS 4A för fakturadelen. Vid implementering måste därför båda dokumentationerna läsas. Som nämnts är fakturainnehållet i de två profilerna identiskt, men observera att BIS 5A använder andra identifierande begrepp (ProfilID och CustomizationID) för fakturaformatet jämfört med BIS 4A.

PEPPOL BIS 4A Invoice Only ver 2.0

Conformance statement (avseende hur BIS 4A förhåller sig till CEN/BII profil BII04)

PEPPOL BIS 5A Billing ver 2.0

Conformance statement (avseende hur BIS 5A förhåller sig till CEN/BII profil BII05)

Som XML schema för PEPPOL BIS version 2 används UBL 2.1. En beskrivning av UBL 2.1 finns här

XML schema för UBL 2.1 kan laddas ner som zip-fil Efter uppackning hittas faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) i följande mappen xsd/maindoc/

För BIS 5A 2.0 faktura utgå från urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
För BIS 5A 2.0 kreditnota utgå från urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2

Not. Tag också del av dokumentationen på OpenPEPPOL:s webbplats där bland annat följande material finns:

  • Under rubriken ”Current PEPPOL Business Interoperability Specifications (BIS)” finns samtliga OpenPEPPOL:s specifikationer, inklusive de PEPPOL BIS 4A och BIS 5A som refereras till ovan.
  • Under rubriken ”OpenPEPPOL Validation Artefacts” finns dessutom valideringsverktyg innefattande bland annat schematronregler för kontroll av fakturans affärsregler. SFTI rekommenderar att dessa artefakter används för att kontrollera att varje enskild faktura och kredinota är korrekt innan den skickas. Det är viktigt att vara medveten om att artefakterna erbjuds som icke-normativt kvalitetshöjande tekniskt stöd och att de kan komma att utvecklas/förfinas efter hand. OpenPEPPOL:s och SFTI:s normerande fastställelsebeslut avser enbart specifikationerna så som de dokumenteras i respektive BIS-dokument.

Referensstilmall

En referensstilmall har tagits fram för Svefaktura BIS 5A 2.0 för att det skall vara möjligt att på begäran kunna visa upp fakturor och kreditnotor i ett referensformat och utan informationsförlust, till exempel vid jämförelse av transaktioner i sändares respektive mottagarens system. Den kan även vara till stöd vid utveckling och felsökning. Den har ingen normerande funktion för hur dokumenten skall presenteras. (Även PEPPOL BIS 4A ver 2.0 hanteras av mallen.)

Referensstilmall för Svefaktura BIS 5A 2.0 (Zip, nytt fönster)

Exempel

Exempel på några olika fakturor (ZIP, nytt fönster) Exemplen har rättats 2016-02-29.

Exempel på några olika kreditnotor (ZIP, nytt fönster)

Maximalt innehåll i faktura och kreditnota 2017-08-15 (ZIP, nytt fönster)

Verifieringsstöd

Under rubriken specifikationer finns XML schema och schematronregler för faktura- respektive kreditnotetransaktionerna. SFTI rekommenderar att utvecklare använder dessa verktyg för att kvalitetssäkra de dokument som sänds respektive tas emot.

SFTI har även tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för faktura och kreditnota enligt Svefaktura BIS 5A 2.0.

Övriga hjälpmedel

Den FAQ som finns i vänsternavigeringen kommer att omarbetas. Den nuvarande texten togs fram till stöd för SFTI:s enkla Svefaktura, men allmänna delar av informationen har relevans även för Svefaktura BIS 5A 2.0.

_________________

[1] CEN/BII är en så kallad workshop inom CEN, vars syfte är att utveckla de handelsmeddelanden som ska kunna utväxlas gränsöverskridande. Den hanterar både upphandlings- och beställningsprocessen och bedrivs just nu i sin 3:e fas. Se mer på www.cenbii.eu

[2] OpenPEPPOL är en permanent förvaltningsorganisation som ska tillvarata och vidareutveckla PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) som nätverk och plattform för elektronisk handel och upphandling mellan och inom EU:s medlemsstater. Ekonomistyrningsverket (ESV) innehar både rollen som PEPPOL-myndighet i Sverige och som medlem i OpenPEPPOL.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!