28 januari 2019
Prenumerera på SFTI

PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0 är en profil som omfattar leverantörsutställd faktura och kreditnota, den senare är avsedd att användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura. PEPPOL BIS Billing 3.0 följer standarden EN 16931 och det innebär bland annat att den, till skillnad från SFTI:s övriga fakturaformat, hanterar negativa fakturor.

Införandekrav

PEPPOL BIS Billing 3.0 blir tvingande format för mottagare av fakturor i offentlig sektor från 1 april 2019, samtidigt får leverantörer till dessa kravet att fakturera elektroniskt. Äldre e-fakturaformat kan fortsatt användas om så avtalas.

SFTI föreslår att PEPPOL BIS Billing 3 alltid väljs vid nyutveckling inriktad mot offentlig sektor, och att utveckling kopplad till SFTIs övriga e-fakturaformat bara sker om köpare och säljare gjort överenskommelse om att använda dem.

Tidslinje för införande av PEPPL BIS Billing (2018-10-31) (PDF nytt fönster)

Fri tillgång till standarden

Den Europeiska standarden beskriver en semantisk datamodell för en fakturas basinnehåll. CEN och de nationella standardiseringsorganen äger rättigheterna till EN 16931-1 och frågan om hur materialet ska få användas i e-fakturalösningar har varit långdragen. CEN och Kommissionen har nu kommit överens om åtkomst till standarden utan kostnad. 

För att ladda ner standarden gå till SIS webbplats.

SFTI rekommenderar att PEPPOL:s implementationshandledning PEPPOL BIS Billing 3 används av svenska användare.

Specifikationer

Dokumentationen av PEPPOL BIS Billing 3.0 finns på http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/ och består av tre delar:

Dokument: Huvuddokument är Business Interoperability Specification (BIS). Dokumentationens migrationsplanen gäller enbart vid e-fakturering via PEPPOL-nätverket medan andra nätverk kan ha friare styrning inom ramen för lagkraven – som nämnts träder kraven på offentlig sektor ikraft 1 april 2019 i Sverige.

Syntax: Dokumenterar hur fakturainnehållet binds till syntax enligt UBL 2.1. UBL beskriver skilda transaktionsformat för faktura respektive kreditnota och därför finns två skilda syntaxbindningar.

Notera – Datamodellen enligt standarden EN 16931-1 anvisar två alternativa sätt att skapa krediteringar: antingen som ”negativ faktura” eller som ”kreditnota”. Köpare i offentlig sektor behöver ha stöd för båda alternativen och detsamma gäller vid registrering som fakturamottagare i PEPPOL-nätverket. Leverantörer kan fritt välja mellan alternativen; för dem kan ”negativ faktura” ha en fördel genom att all fakturering då hanteras med ett och samma transaktionsformat.

Affärsregler: Förteckning över validerbara regler som gäller för syntaxbindning och PEPPOLs implementationsanvisning.

Beträffande syntaxbindningar

a) Den syntaxbindning PEPPOL BIS Billing 3.0 primärt anpassats för är UBL 2.1, och det är den som SFTI rekommenderar. XSD schema för UBL 2.1 kan laddas ner som zip-fil här. Efter uppackning av zip-filen hittas faktura (UBL-Invoice-2.1.xsd) och kreditnota (UBL-CreditNote-2.1.xsd) i mappen xsd/maindoc/

- För faktura utgå från urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2

- För kreditnota utgå från urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2 (notera att krediteringar i BIS3 kan även göras med negativ faktura).

Not - Det finns numera också en UBL 2.2. Denna har ännu inte värderats med avseende på valideringsreglerna i BIS Billing 3.

b) Det finns en alternativ syntaxbindning för PEPPOL BIS Billing 3.0, till UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice (CII) D16B. Formatet har förberetts mot bakgrund av att vissa användargrupper i utvecklingsarbetet argumenterat för alternativet, men det är i dag få som kan hantera det. SFTI planerar inte ta fram några stödtjänster för CII utan hänvisar i stället till
UBL-mappningen. Köpare i offentlig sektor behöver dock säkerställa att fakturor i CII-formatet kan tas emot från 1 april 2019 ifall leverantör kräver det.

Not. - Ett exceldokument som visar mappningen mellan CII och UBL finns här.

Handledning

En handledning planeras för publicering i månadsskiftet februari/mars.

Verifieringsstöd

Valideringsartefakter är affärsregler, uttryckta på en form som tillåter maskinell kontroll av att elektroniska affärsdokument är formellt korrekta; det kan till exempel gälla regler för samband mellan dataelement, kodvärdens giltighet eller beräkningsregler. Artefakterna tillhandahålls som kvalitetshöjande tekniska hjälpmedel, och de kan komma att utvecklas/förfinas efter hand.

OpenPEPPOL Validation Artefacts finns i specifkationspaketet. Observera att OpenPEPPOLs
förvaltningsprocess innebär att valideringsartefakterna kan uppdateras två gånger per år.  Den aktuella versionen kallas Fall Release 2018 och den är obligatorisk sedan 15 november 2018.

Bland valideringsreglerna ingår nu regler för kvalitetssäkring av grundläggande uppgifter om svenska leverantörer och svenska betalningssätt i fakturor. En beskrivning av reglerna finns här: Svenska valideringsregler 2018-11-12 (PDF, nytt fönster).

Valideringsartefakterna kan fritt laddas ner och byggas in i implementationer. SFTI föreslår att de används för att kontrollera att varje enskild faktura och kreditnota är korrekt innan den skickas.

SFTI har även tagit fram en webbaserad verifieringstjänst för alla transaktionsformat i beställningsprocess SFTI Svehandel där kontrollfunktionerna finns inbyggda. Tjänsten är främst tänkt som stöd för utvecklare och vid uppföljnings av orsaker till problem vid meddelandeutväxling.

Referensstilmall

SFTI har i samråd med representanter för systemleverantörer och användare tagit fram en presentationsmall för visualisering av fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3. Den visar alla fält i formatet och har flerspråksstöd, för närvarande finns ledtexterna på svenska och engelska men fler språk kan enkelt läggas till.

Mallen används som referensstilmall i SFTIs verifieringstjänst. Den finns fritt tillgänglig i SFTI:s bibliotek på Github.

Not - Paketet med specifikationer på http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/ innehåller också en stilmall. Den togs fram för demo-ändamål men den är ofullständig och ska inte användas.

Guider

Som stöd vid uppgradering från SFTIs existerande Svefakturaformat finns följande guider:

Exempelsamlingar

Ett par enkla exempel finns sist i dokumentationen på http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/

Exempel - maximalt resp. minimalt innehåll i meddelandena 2018-09-24 (ZIP, nytt fönster)

Exempelsamling typfall med guider 2018-10-17 (ZIP, nytt fönster)

En vit lista för PEPPOL BIS Billing 3

Tekniska kansliet planerar att göra en "vit lista" för PEPPOL BIS Billing 3. Den är tänkt att lista lösningar som har stöd för det nya fakturaformatet och som verifierats/granskats med positivt resultat. Detaljer kring utförandet är fortfarande under diskussion, sänd gärna in förslag/önskemål till kansliet.

Övrigt stöd

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG, www.digg.se) startade den 1 september 2018 med uppdrag att samordna och stödja digitalisering av den offentliga förvaltningen. Bland de uppgifterna ingår att främja arbetet med e-handel genom olika insatser. Detta beskrivs här. Se framför allt avsnittet Obligatorisk faktura till offentlig sektor för information om vad de nya lagkraven innebär samt råd och stöd vid förberedelsearbete med införande.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!