15 april 2016
Prenumerera på SFTI

Sveorder 2.0

Notera - Från och med februari 2016 rekommenderar SFTI inte längre Sveorder 2.0; använd istället Sveorder BIS 28A 1.0 med ordersvar.

Sveorder 2.0 är en profil som endast inbegriper meddelandet order. Ordermeddelandet kan avse både varor och tjänster.

Dessa kan beskrivas antingen genom text i fri form eller med artikelsystematik enligt en katalog per definierade och unikt identifierade artiklar.

Inom ramen för denna profil kan ett enkelt ordersvar innebärande antingen accept eller avvisning skickas som e-post. Denna option är valbar.

Sveorder 2.0 fastställdes som SFTI den 28 maj 2010 och ersatte då Sveorder 1.0.

Användning i SFTI affärsprocesser

Sveorder inkl. ordersvar kan användas som del i en mer utvecklad affärsprocess kombinerad med övriga meddelanden inom affärsprocessen SFTI Svehandel, som innehåller meddelandena Svekatalog, Sveorder, Sveleveransavisering och Svefaktura.

Sveorder 2.0 resp. Sveorder BIS 28A 1.0 inkl. ordersvar kan även användas i SFTI:s affärsprocess Avrop mot produktkatalog SFTI/ESAP 6 och ersätter då motsvarande meddelande i den affärsprocessen.

På detta sätt skapas med Sveorder möjligheter till en stegvis ansats för att införa e-handel.

Validering av XML

SFTI rekommenderar i enlighet med CEN/BII två kompletterande tekniker för att kontrollera att ett meddelande följer formatstandarden

  • Schemavalideringen kontrollerar så att rätt strukturer, namnsättningar av element, datatyper och fältlängder används.
  • Schematron används för att kontrollera att endast de element som är definierade som ingående i Sveorder används.

Sveorder 2.0 med enkelt ordersvar

Sveorder 2.0 är en profil som endast inbegriper meddelandet order. Inom ramen för denna profil kan ett enkelt ordersvar innebärande antingen accept eller avvisning, skickas som e-post. Denna option är valbar och den beskrivs på sida.

Sveorder 2.0 är en direkt tillämpning utan ändring av den standard BII 03 Order Only v 1.0 som tagits fram i ett europeiskt standardiseringsprojekt, CEN Workshop BII.

Handledning och specifikationer

Exempel

Ordersvar

Ordersvar i denna profil utgörs av ett e-postmeddelande skickat som svar på en order.

Alternativen i ordersvaret är antingen accept av hela ordern eller avvisning av hela ordern.

Accept innebär i juridisk mening att parterna har slutit ett avtal som båda är bundna av.

Avvisning innebär att ordern för leverantörens del är avförd. Hos köparen ska meddelandet om avvisning medföra att mottagaren/handläggaren avregistrerar beställningen i sitt inköpssystem (motsv.). Vilka åtgärder som därutöver behöver vidtas avgörs av handläggaren.

Beroende på avsändarens val vid utformning av lösning kan ordersvaret genereras med automatik.

Detta ordersvar är avsett för manuell handläggning hos mottagaren.

Samband mellan order och ordersvar

Order kan läggas utan att ordersvar krävs (sänds), men det rekommenderas att Sveorder 2.0 besvaras med ordersvar av här beskriven typ. Ordersvar skall skickas om det överenskommits i förväg, till exempel genom ramavtal eller på annat sätt. När ordersvar används avser det enbart en order.

Ordersvaret skickas till köparens e-postadress enligt Sveordern (Order. Buyer_CustomerParty. CustomerParty. Party. EndpointIdentifier) om uppgiften angivits eller, i andra hand, till e-postadress enligt överenskommelse som träffats i förväg.

Om ett förväntat ordersvar uteblir ligger det på köparens handläggare att bedöma lämplig åtgärd.

Om mer än ett ordersvar inkommer för en viss order avgör köparens handläggare hur detta ska uppfattas.

Ordersvarets innehåll

Ordersvar skall innehålla uppgift om

  • Ordernummer
  • Leverantörens accept/avvisning
  • Säljarens och köparens ID och namn 

Det läggs inga synpunkter på eventuell övrig information i ordersvaret annat än god läslighet för mottagaren/handläggaren.

Ordersvarets struktur definieras inte – Observera att denna regel införts med avsikt för att mottagare inte ska bygga in tolkningslogik eller behandlingsautomatik för detta slag av ordersvar. Finns behov av maskinell logik vid hantering av ordersvar rekommenderas istället Sveorder BIS 28A 1.0 inkl. ordersvar.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!