6 mars 2019
Prenumerera på SFTI

Grundkurs e-handel med fokus på redovisning och intern kontroll

Syftet med kursen är att gå igenom frågor kring intern kontroll, redovisning samt arkivering av räkenskapsinformation. De nya reglerna i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning presenteras även.

Anmälan

Inbjudan till Grundkurs elektronisk handel med fokus på redovisning och intern kontroll (PDF, nytt fönster)

Syfte

Syftet är att gå igenom frågor kring intern kontroll, redovisning samt arkivering av räkenskapsinformation. De nya reglerna i den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning presenteras även. Kursen kompletterar grundkursen i e-handel som ges den 18-19 mars. Därför ges enbart översiktligt ett avsnitt om vad e-handel är och frågor kring införandet.

Införandet av elektronisk handel ökar och syftet är att öka ramavtalstrohet och prismedvetenhet samt skapa en effektivare order- och fakturahantering, i syfte att frigöra resurser för kärnverksamheten.

Vad bör man då tänka på vid införandet och med fokus på intern kontroll, redovisning och arkivering?

Riskanalys m.m.

Det är viktigt att man vid införandet av e-handel skapar korrekta rutiner, ser över säkerhetsfrågor m.m.

För att kunna utforma tillfredsställande rutiner för den interna kontrollen är det nödvändigt att göra en riskanalys av de tekniska, juridiska och övriga förutsättningar som finns. Hur gör man en sådan riskanalys? Dessa frågor tas upp i denna kurs.

Bokföring och arkivering m.m.

Övriga juridiska aspekter som behandlas under kursen är krav när det gäller bokföring och arkivering av räkenskapsinformation. Vi redogör för de nya reglerna i lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde ikraft vid årsskiftet.

Utformning av nya attestregler belyses också, likaså vilka krav man bör ställa på systemdokumentation.

Nya lagstiftningen om elektroniska fakturor

På kursen redogörs även för den nya lagstiftningen om e-fakturor till följd av offentlig upphandling och frågor kring denna. Enligt lagen ska alla upphandlande myndigheter och enheter från den 1 april i år ta emot elektroniska fakturor enligt den nya europeiska e-fakturastandarden, likaså ska leverantörerna sända e-fakturor enligt denna om inte annan standard överenskommits. Det gäller alla inköp som görs efter detta datum samt www.SFTI.se  upphandlingar som påbörjas då. Undantag är bl. a. om risk finns att sekretess röjs; vad innebär det?

Under kursen, som är en grundkurs, kommer tid att finnas för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. I kursmaterialet ingår bl. a. skriften "Kontroll av verifikationer – en vägledning" samt "Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid elektronisk fakturering".

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.