22 augusti 2017
Prenumerera på Nyheter från SKL

Lagförslag om enbart e-faktura till offentlig sektor

Förslaget är nu ute på remiss. ESV kommer att genomföra informationsinsatser om vad detta innebär med början under hösten 2017.

E-fakturering är bra både för effektivitet och för miljön. Regeringen har nu tagit fram ett förslag
till lagreglering inom området som innebär att företag från 2019 enbart får skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn. Förslaget är nu ute på remiss. ESV kommer att genomföra informationsinsatser om vad detta innebär med början under hösten 2017.

Ekonomistyrningsverket (ESV) gav i en rapport i maj 2015 förslag på att leverantörer till offentlig sektor bör skicka fakturor elektroniskt. E-fakturering är bra för alla inblandade och genom en koordinerad och kraftfull satsning så ännu större nytta dras av fördelarna med e-fakturor.

Fakturor till offentlig sektor ska vara elektroniska

Idag tar alla statliga myndigheter emot e-faktura. För kommuner och landsting är motsvarande 87 respektive 100 procent enligt aktuell enkätundersökning från i år. Drygt hälften av den offentliga sektorns fakturor är redan elektroniska enligt ESV och Sveriges Kommuner och Landsting. De satsningar som har gjorts hittills har gett resultat, men det är fortfarande en
lägre nivå än våra grannländer som alla har mer än 70 procent e-faktura.

Förslaget innebär att alla fakturor vid offentlig upphandling ska vara elektroniska, även direktupphandlingar omfattas av lagförslaget. Utöver statliga myndigheter, kommuner och landsting så omfattas även exempelvis kommunala bolag.

Ett steg längre än vad EU-direktivet kräver

Vid slutet av 2018 ska ett EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling vara infört över hela Europa. Direktivet innebär att offentlig sektor är tvungen att ta emot e-fakturor som
överensstämmer med den nya europeiska standard för e-faktura som nu är framtagen.

ESV genomförde under 2015 en utredning i ett regeringsuppdrag kring vad detta direktiv innebär och om det vore bra med ytterligare krav på e-faktura till offentlig sektor.
Förslaget i denna rapport var att regeringen skulle gå längre än vad direktivet kräver. ESV:s utredning visade att detta ger nyttor både för den offentliga sektorn och för företagen.
Fördelarna med e-faktura är både ekonomiska och miljömässiga.

ESV storsatsar på information och stöd, nu finns tider för frukostmöten

Även om e-fakturering är väl utbrett i Sverige idag så är det många som behöver förändra sina rutiner och arbetssätt då denna reform genomförs. I vissa fall kan mindre anpassningar behöva göras i de it-stöd som används. För att underlätta övergången kommer ESV att kraftsamla kring stöd om e-fakturering. Detta sker tillsammans med SKL och upphandlingsmyndigheten genom samarbetet inom Single Face To Industry (SFTI) . Det är viktigt att kunna ge utbildning och tekniskt stöd vid behov.

Den större delen av informationsinsatserna kommer ESV att genomföra under 2018. Under hösten 2017 riktas insatserna särskilt till affärssystemleverantörer och andra it-företag i syfte att säkerställa att it-stöden på den svenska marknaden är redo att hantera den nya europeiska
standarden. Under oktober kommer en serie frukostseminarier att genomföras kring detta med början den 3 oktober.

Frukostseminarier på ESV

Det ses från ESV:s sida som angeläget att operatörer och it-leverantörer är knutna till PEPPOL-nätverket för att underlätta leverantörsanslutningar. Via PEPPOL kommer stöd etableras för den nya standarden.

Kontakt på ESV kring detta: Anderz Peterson och Peter Norén, e-post: e-handel@esv.se

Remissen av lagförslaget

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!