5 december 2019
Prenumerera på SFTI

Internationellt standardiseringsarbete

Det internationella standardiseringsarbetet är en i många avseenden en central förutsättning för SFTI:s verksamhet, och därför deltar SFTI även aktivt i flertalet internationella standardiseringsinitiativ med koppling till e-handel och e-upphandling.

SFTI deltar för närvarande primärt i följande internationella standardiseringsinitiativ: CEN/ TC 434 och CEN TC 440.

CEN

Inom det Europeiska standardiseringsorganet CEN (Commité Europeén de Normalisation) deltar SFTI aktivt i ett pågående större projekt med fokus på e-handel. SFTI har även deltagit i CEN TC 434 kring framtagning av standard, (EN) för e-faktura. SFTI har deltagit aktivt i CEN sedan början och ser även fortsatt detta standardiseringsinitiativ som ett av de viktigaste på området e-handel i offentlig sektor. 

Bakgrund

År 2007 inrättade det europeiska standardiseringsorganet CEN, med stöd av EU-kommissionen, en så kallad workshop BII (Business Interoperability Interfaces on public procurement in Europe), med uppgiften att ta fram affärsprofiler och standardmeddelanden för hela den offentliga inköpsprocessen.

Viktiga utgångspunkter för workshopen var från början det arbete som genomförts för ”post-award”-processerna inom NES som var ett nordeneuropeiskt samarbete kring e-handel och NES initierade workshopen CEN/BII och för ”pre-award”-processerna inom spanska CODICE. Fas 1 av workshopen avslutades i november 2009 med leverabler i form av fem CEN Workshop Agreements (CWA), det vill säga med något lägre status än faktisk CEN-standard.

En andra fas av workshopen (CEN/BII 2) initierades i februari 2010 med syfte att vidareutveckla de profiler och standardmeddelanden som tagits fram samt att ta fram olika former av stöd och hjälpmedel för test och implementering. Workshopen avslutades i december 2012, därefter påbörjades en ny, tredje fas som avslutades i december 2015.

CEN/BII:s profiler används som utgångspunkt till de så kallade PEPPOL BIS-meddelandena som utvecklats inom PEPPOL. SFTI rekommenderar flera av dessa meddelanden, bland annat Sveorder BIS 28A 1.0, Sveleveransavisering BIS 30A 1.0 och Svefaktura BIS 5A 2.0.

Pågående arbete TC 440

Arbetet kring standard för en elektronisk inköpsprocess, (såväl upphandlingsprocessen som beställningsprocessen) drivs nu vidare i en teknisk kommitté inom CEN benämnd CEN TC 440.

Genom att det sker i en teknisk kommitté inom CEN innebär det att deltagandet sker genom nationella medlemsorganisationer; i dess spegelkommittéer. För svensk del av det SIS. Intresserade kan vända sig till SIS, Jolanta Wallström, jolanta.wallstrom@sis.se. Ordförande i den svenska kommittén är Martin Forsberg, martin.forsberg@ecru.se .

CEN TC 434

Arbetet i CEN TC 434 ska resultera i en europeisk standard för en semantisk datamodell av basinnehållet i en faktura samt tekniska specifikationer och rapporter.

I direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling (2014/55/EU) stadgas att EU-kommissionen ska begära att CEN (den relevanta standardiseringsorganisationen) utarbetar en sådan standard, liksom en förteckning över ett begränsat antal syntaxer som överensstämmer med standarden, lämpliga syntaxbindningar och riktlinjer för interoperabilitet vid överföring i syfte att underlätta användningen av standarden. Standarden utarbetas utifrån en förfrågan från EU-kommissionen.

Standarden är nu klar och är publicerad tillsammans med specifikationer och tekniska rapporter.

Information

Mer information om CEN TC 440  och CEN TC 434 

Nya e-fakturastandarden

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
Till startsidan på skr.se.
Till startsidan på skr.se.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.