Publicerad 27 december 2022

18 maj 2022

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2022-05-18

Teams-möte 9-14.15

Punkt 4

Beredningsgruppen föreslår att styrgruppen beslutar om att ersätta samlingsnamnet ”Peppol BIS och Svehandel” för de affärsmeddelanden som SFTI rekommenderar med ”Peppol BIS e-handel”. Ansvarig kontakt: Kerstin Wiss Holmdahl.

 1. Inledning
  Camilla Eklund hälsade alla välkomna till dagens beredningsgrupp. Deltagarna prickades av efter deltagarlistan.

 2. Dagordning med mera
  Förslag till dagordningen har sänts ut. Då Thomas Pettersson, SFTI tekniska kansli, meddelade att han ansluter senare till mötet flyttades punkterna 6 Övergång från ”Peppol BIS och Svehandel” till ”Peppol BIS e-handel” och 7b) Information om SFTI:s handledningar till att behandlas som punkt 4 respektive 5. Vidare anmäldes inga övriga frågor och dagordningen godkändes.

  Anders Strandquist och Alexander Ospino Munter utsågs att justera protokollet.
 3. Protokollet från föregående möte
  Protokoll från föregående möte, den 9 februari 2022, godkändes.
 4. Övergång från ”Peppol BIS och Svehandel” till ”Peppol BIS e-handel”
  Kerstin Wiss Holmdahl informerade gruppen om bakgrunden till begreppet ”Peppol BIS och Svehandel”. De av SFTI rekommenderade standarderna har haft prefix kopplat genom benämningarna ”SFTI” eller ”Sve” (Sverige): ​Först kom SFTI/ESAP-begreppen för de Edifactbaserade meddelandena och sedan utvecklades Svefakturan (2004) inom SFTI, baserat på UBL. När Peppol började leverera affärsmeddelanden i beställningsprocessen valde SFTI att rekommendera flertalet av dessa och samtidigt valdes ”Peppol BIS och Svehandel” som samlingsnamn för SFTI:s UBL-baserade rekommendationer. Meddelandena känns igen på att namnet inleds med ”Sve” eller ”Peppol”. Nu har alla meddelanden med prefixet ”Sve” avförts som SFTI rekommendationer och det finns anledning att använda en tydligare samlande benämning på de nu rekommenderade meddelandena, genom ett samlande begrepp som till exempel ”Peppol BIS e-handel”. Inom Open Peppol finns enbart de olika meddelandena publicerade, men det finns inget samlingsnamn för en sammanhållen process med dessa. Kerstin framförde att det blir mer korrekt när man ska ange dessa meddelanden i beställningsprocessens handledningar, i beskrivningar på webben och då krav på e-handel ställs enligt SFTI:s rekommendationer i samband med upphandlingar av varor och tjänster.

  Kerstin lyfte att vi alltså behöver ett nytt samlingsnamn och ställde frågan till gruppen om ”Peppol BIS E-handel” kunde vara en lämplig ny benämning.

  Diskussion fördes i gruppen om förslaget på nytt namn. Det framfördes att man kunde ta bort ”BIS” i namnet vilket dock Martin Forsberg rekommenderade att man inte skulle göra då det skulle kunna bli svårare att hålla isär meddelandeformat och nätverk när man refererar till ”Peppol”. Det framfördes även om man kunde ta bort ”e-handel” i namnet vilket Martin också avrådde från att göra då Peppol tillhandahåller fler BIS:ar än de som SFTI rekommenderar. Ett annat förslag som togs upp var att lägga till ”SFTI” i namnet, vilket dock har nackdelen att Peppol-användare i andra länder riskerar att uppfatta specifikationerna som nationella svenska varianter.

  Beslut. Beredningsgruppen enades om att föreslå SFTI:s Styrgrupp det nya samlingsnamnet för affärsmeddelandena bör bli ”Peppol BIS e-handel”.
 5. Information om SFTI guider och handledningar, E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta
  Sören Lennartsson informerade om översynen av SFTI:s handledning e-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta. Översynen görs mot bakgrund av såväl ändringar i regelverk som teknisk utveckling och frågor som uppstått i den praktiska tillämpningen av elektronisk fakturering. Arbetet med handledningen har föranlett Riksarkivet att utveckla en vägledning för offentliga verksamheters arkivering av elektroniska fakturor. Som utgångspunkt för de tekniska kraven gäller Peppol BIS Billing 3 och UBL, och kopplat till dessa ges sedan råd om arkivrättsliga krav och gallringsregler som en arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar bör formulera. Vägledningen berör både fakturor som tas emot av verksamheten och fakturor verksamheten själv skapar; en fråga för arbetsgruppen att lösa är huruvida användning av så kallade fakturaportaler påverkar gallringsanvisningen.

  Sören informerade även om guiden ”SFTI:s guide för mottagning av elektroniska fakturor” som utvecklas i samband med översynen av ”SFTI:s handledning e-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta”. Den innehåller en teknisk - praktisk beskrivning av hur lösningar för e-fakturor bör utformas gällande ansvarsfördelning​, hantering av fel​ och rättelsehantering.

  Handledningarna beräknas vara klara till sommaren.
 6. SFTI arbetsgrupp för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena
  Maria Larsson och Thomas Pettersson informerade om arbetet i arbetsgruppen för övergång från SFTI/ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena.

  Maria informerade om att syftet med projektet är att främja övergången från SFTI/ESAP 6 till Peppol BIS och kommunikation över Peppol samt bidra till erfarenhetsutbyte. Målet är att alla deltagare (offentliga köpare, systemleverantör samt varu-/tjänsteleverantör) ska ha gått över från SFTI/ESAP 6 till Peppol BIS 3 vid projektets slut.​ Projektet kommer pågå från mars till oktober i år. Varje Peppol BIS-meddelande var initialt tänkt att behandlas vid två möten, förutom fakturan som fick ett möte. Dock har det blivit förseningar och meddelandet för leveransaviseringar har därför flyttats till efter sommaren. Förseningarna för delprojekten har bl.a. berott på att köpare väntar på att få nya versioner av e-handelssystemen klara för Peppols meddelanden och att leverantörer, på motsvarande sätt, väntar på anpassningar i sina system så att de ska kunna skapa en Peppol BIS katalog. Thomas tog även upp några aktuella frågeställningar som varit uppe i arbetsgruppen.

  Region Skåne informerade om att de lyckats att gå över till Peppol BIS från SFTI/ESAP för två leverantörer på en vecka. Frågan ställdes om vad som varit den största framgångsfaktorn och det var enligt dem påstridiga leverantörer som verkligen ville byta till Peppol BIS meddelanden.
 7. SFTI arbetsgrupp Peppol BIS e-handel
  Robin Anderson Boström informerade om den nya arbetsgruppen för Peppol BIS e-handel.

  Arbetsgruppen hade sitt första möte den 4 maj och är en öppen arbetsgrupp. Den ska vara ett fortlöpande stöd till SFTI:s tekniska kansli och i förlängningen SFTI:s Beredningsgrupp.​ I gruppen kommer frågor relaterade bl.a. till Peppol rörande meddelanden, nätverk eller kommunikation att tas upp. Förslag som diskuterats i gruppen kan komma att föras in i SFTI:s handledningar, och vid behov presenteras för SFTI:s Beredningsgrupp och Open Peppol. Det finns dock inga utlovade leveranser för gruppen och den förändrar inte SFTI:s etablerade beslutsvägar.​

  Gruppen kommer att ha möten uppskattningsvis 2-3 gånger per år (vid behov). Nästa möte blir den 28 september kl. 13:00-16:00.​
  Det finns ett Team i Teams för gruppen och om man vill komma med i Teamet och gruppen kan man kontakta Robin Anderson BoströmFör att föreslå frågeställningar till gruppen kan man kontakta Tekniska kansliet
  Thomas Pettersson gick igenom några av de frågeställningar som var uppe vid arbetsgruppens möte, gällande bland annat ledtid, returkod, adresser samt katalog-id och version m.m.

 8. Information om SFTI guider och handledningar
  Thomas Petterson presenterade innehållet i två handledningar för stöd vid implementering av Peppol BIS meddelandena. Det gäller dels en kortare handledning med ”lättläst” beskrivning av affärsprocesserna när Peppols meddelandeformat används, dels en mer teknisk handelning som innehåller​ förtydliganden och mappning från SFTI/ESAP 6 till Peppol BIS. Det kommer även finnas en bilaga med checklista i Excel som stöd vid implementering av Peppol BIS meddelandena. Thomas visade även exempel från dokumenten och handledningarna under mötet. Fråga kom från gruppen om när handledningarna kommer att vara klara. Thomas svarade att de kommer vara färdigställda före midsommar.
 9. Röstningsresultat, tillägg till e-fakturastandarden och e-kvittostandard
  Sören Lennartsson informerade om resultatet vid röstningen på förslag tillägg till standarden för e-faktura, EN 16931-1. Grunden för ändringskraven är främst nationella behov i medlemsstaterna; eftersom nationella ”extensions” inte faller in under EU-direktivet om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling menar flera länder att standarden i existerande tappning är otillräcklig för deras behov. Det tillägg som varit ute på remiss innehöll 36 olika ändringsförslag att ta ställning till. Resultat av omröstningen var klart i april 2022 och resulterade i att remissen underkändes p.g.a. viktad röstning; stödet för blev 64,6% medan det hade behövts minst 65% för att den skulle gå igenom. Nio av 13 länder röstade för godkännande​, medan Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland röstade emot​. Cirka 250 stora eller små kommentarer inlämnades in.

  Arbetsgruppen har nu börjat arbeta med kommentarlistan​ och efter detta är gjort kommer en ny röstning genomföras. SFTI fortsätter följa arbetet.

  Sören informerade även om röstningsresultatet gällande remissen i TC434 om förslaget till standard för e-kvitton, ”prEN 16931-8”​. Tanken är att skapa en semantisk datamodell för elektroniska kvitton efter samma principer som för e-fakturastandarden (EN 16931-1), men medan e-fakturan baseras på gemensamma regler – EUs direktiv för mervärdesskatt – hämmas arbetet med standardisering av e-kvitton av att kvittoanvändningen regleras nationellt. Remissförslaget var ofullgånget och förhållandet till nationella kvittoregler var dåligt belyst. Resultat av omröstningen kom även detta i april och även det underkändes p.g.a. viktad röstning​. Sverige (SIS) röstade nej, men sex av tio länder röstade för godkännande vilket Sören ställde sig undrande till givet nämnda kvalitetsproblem. Mer än 260 stora eller små kommentarer inlämnades.

  Arbetsgruppen har börjat arbeta med kommentarlistan​ men det är oklart om arbetsgruppen förmår eller vill ta till sig alla kommentarerna. Mot bakgrund av att svensk kvittohantering redan är lagreglerad kommer SFTI att bevaka arbetet med begränsat engagemang.
 10. SFTI: s cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue Without Response
  Martin Forsberg informerade om status för SFTI:s cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue Without Response. Förslaget om att SFTI skulle skapa en webbtjänst för mallen har i nuläget avfärdats. Statusen är fortfarande att leverantören lägger in sin katalog i den cellstrukturerade mallen och sedan klickar på makrot för att generera XML-filen. Tekniska kansliet ser just nu över om det går att hitta andra lösningar för att skapa XML-fil med eller utan makro med mera och kommer att få återkomma med förslag.
 11. CEN:s Tekniska kommitté 440
  Thomas Pettersson informerade om det pågående arbetet i CEN:s Tekniska kommitté och arbetsgrupper CEN/TC 440/WG5 ”Catalogue” och CEN/TC 440/WG6 ”e-Ordering” där SFTI deltar via SIS.

  Arbetsgruppen CEN/TC 440/WG5 ”Catalogue” för Post Award gäller meddelandena Catalogue With Response, Catalogue Without Response och Punch Out. ”Choreographies”, dvs specifikation för affärsprocessen, ska ut på remiss. Catalogue är snart klar och de övriga meddelandeformaten kommer att påbörjas under hösten.

  Gällande arbetet i CEN/TC 440/WG5 och e-Ordering är följande meddelanden aktuella: Simple Ordering (Peppol), Buyer Managed Ordering, Ordering with simple Response, Buyer Managed Ordering with Seller’s response, Ordering (dvs. ”vår” Peppol-variant), Advanced Ordering, Simplified Advanced Ordering (med timeout för svarsmeddelanden) och OrderAgreement. ”Choreographies”, dvs specifikation på affärsprocessen, ska ut på remiss och detaljerna i meddelandeformaten kommer att kunna påbörjas efter sommaren.
 12. Informationspunkter (punkt 11)
  Information lämnades om aktuella frågor hos SFTI:s huvudmän samt NEA.
  - Styrgruppen: Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att styrgruppen bl.a. arbetar med att färdigställa SFTI vision 2024.

  - SKR: Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att man stödjer e-handel på olika sätt. Just nu finns en enkät ute om e-handel, e-faktura och e-upphandling vilken skickats till kommuner och regioner. Resultatet kommer användas som underlag för hur det framtida arbetet kommer läggas upp. SKR fortsätter att bevaka implementeringen av eForms i Sverige.

  Kerstin informerade att hon kommer gå i pension sista juni och att överlämning kommer ske till Robin Anderson Boström och Maria Larsson.

  - DIGG: Anderz Petersson informerade om att även DIGG gör en enkät till hela offentlig sektor om e-handel. Det blir lite upprepning men blir intressant för DIGG att få hela bilden. Nya Peppol avtalen för Service Providers träder i kraft 1 juli 2022. Mycket arbete pågår med CTC (Continous Transaction Controls) med avsikten att skattemyndigheter ska kunna samla in skatteinformation om affärstransaktioner i realtid. Förslaget från EU är inte klart ännu. DIGG arbetar också med vad man skulle kunna göra för att underlätta så att även utgående fakturor från offentlig sektor skickas elektroniskt.

  - Upphandlingsmyndigheten: Fredrik Flodin informerade om att Nationellt eUpphandlingsforum kommer äga rum den 3 juni och att Regeringskansliet är inbjuden för bl.a. frågan om eForms. Vidare informerade han om att de nyligen lanserat AFORI arena för innovationsupphandling, stöd om påverkan av kriget i Ukraina och att man lanserat en ny statistiktjänst på myndighetens webbplats.

  - Kammarkollegiet: Eva Ringman, informerade om att man på avropa.se hittar det som de arbetar med just nu. Vidare informerade hon om att de har påbörjat upphandlingen av Operatörstjänst.

  - NEA: Lars Gillerström, informerade om att NEA:s register nu är lanserat och att det finns ca 230 000 adresser i registret.
 13. Beredningsgruppens möten 2022
  Ordföranden informerade om att kommande möte i beredningsgruppen blir den 19 oktober (blir hybridmöte) som tidigare aviserats.
 14. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.
  Ordförande tackade Kerstin Wiss Holmdahl som går i pension efter detta möte, för sitt hängivna arbete med beredningsgruppen.
 15. Mötet avslutas
  Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet kl. 14:15.

Camilla Eklund
Ordförande

Maria Larsson
Sekreterare

Protokollet justeras av: Anders Strandquist och Alexander Ospino Munter

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område