Publicerad 20 juni 2023

5 maj 2021

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte.

Punkt 4

Åtgärd

Beredningsgruppen beslutade att utreda hur hanteringen av de två varianterna , Simple check respektive Full check ska göras. Förslag till hur detta kan lösas sänds ut till beredningsgruppen för per capsulam beslut som sedan kan ligga till grund för styrgruppens beslut när specifikationen för SFTI Item Availability Check API och SFTI API Authentication.

Ansvarig

Kerstin Wiss Holmdahl

Inledning

Kerstin Wiss Holmdahl inledde och hälsade alla välkomna till beredningsgruppsmötet. Deltagarna prickades av efter deltagarlistan.

Kerstin presenterade förslag till ny ordförande för SFTI:s beredningsgrupp. Ulrika Steidler från Lunds universitet. Ulrika presenterade sig och valdes sedan enhälligt av gruppen till ny ordförande för SFTI:s beredningsgrupp samt till ordförande för dagens möte.

Dagordning (ordföranden)

Förslaget till dagordning godkändes. Cajsa Ahlinder och Eva Wärnå utsågs att justera protokollet.

Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte, den 17 februari 2021, godkändes.

Autentisering vid API för köparens kontroll av leverantörens artikelstatus

Frågan om autentisering vid API för köparens kontroll av leverantörens artikelsaldo togs därefter upp. Martin Forsberg meddelade att de två specifikationerna SFTI Item Availability Check API 1.1 och SFTI API Authentication 1.0 nu är klara för beslut (specifikationerna bifogades till kallelsen).

SFTI API Authentication 1.0 är den nya, säkrare lösningen för autentisering vid användning av SFTIs API för kontroll av artikelstatus/-tillgänglighet. Autentiseringslösningen har lyfts ur tidigare specifikationen för SFTI Item Availability Check API. Den tidigare autentiseringens byggde på Basic authentification vilken nu har ersatts av den säkrare autentiseringslösningen OAuth. Att man nu även lyft ur autentiseringen möjliggör att den i framtiden kan användas separat vid nya framtagna API lösningar.

Visma frågade om kravet på fullcheck i specifikationen SFTI Item Availability Check API 1.1. I den nuvarande versionen av SFTI Item Availability Check Service finns två varianter av frågan - Simple Check och Full Check. För att avgöra vilken typ av fråga det gäller måste mottagaren (leverantören) kontrollera om två fält (Quantity and Requested delivery period) finns med eller inte i förfrågan. Om dessa är ifyllda är frågan en Full Check, annars Simple Check.

Frågan gäller därför om leverantör ska kunna ha möjlighet att bara stödja Simple Check. Specifikationen har inte något tydligt sätt att indikera vilken variant av frågan man ställer samt hur leverantören ska agera om man får en fråga man inte kan svara på.

Det bedömdes vid mötet att denna fråga behöver utredas men att ett beslut kring det skulle kunna fattas på handlingarna (Per capsulam). Det är angeläget att API specifikationen blir fastställd innan sommaren. Nästa möte i beredningsgruppen är först den 20 oktober och API funktionaliteten är efterfrågad av många.

Beslut

Beredningsgruppen beslutade att utreda hur hanteringen av de två varianterna, Simple check respektive Full check ska göras. Förslag till hur detta kan lösas sänds ut till beredningsgruppen för per capsulam beslut som sedan kan ligga till grund för styrgruppens beslut när specifikationen för SFTI Item Availability Check API och SFTI API Authentication.

Återkoppling från Styrgruppen med anledning av besluten vid föregående möte

Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade därefter från Styrgruppens senaste möte den 17 februari.

Det fanns från beredningsgruppen, baserat på förslag från läkemedelsbeställningsarbetsgruppen ett förslag om att SFTI skulle ta över från GS1 publiceringen av relevanta kodverk. Styrgruppen diskuterade vid mötet detta Styrgruppen önskade dock först ytterligare information om hur det är tänkt att ansvaret för förvaltningen av koderna ska ske, det vill säga hur denna ska ske, vilka som står bakom koderna samt hur ska kodverken publiceras på sfti.se. Kerstin återkommer med utredning i frågan och detta ska behandlas inom arbetsgruppen innan det senare återförs till beredningsgruppen och styrgruppen.

Läkemedelsbeställningar

Thomas Pettersson visade en presentation med status avseende läkemedelsbeställningar; extempore beställningar, tillverkningsrapporten och tillämpliga kodverk.

Han meddelade att specifikationen för beställning av extempore läkemedel är klar. Det har tagits fram en guideline och schema samt fyra exempel, det är exempel i Excel-ark med struktur vilken motsvarande den i xml-formatet. Två kodtabeller vilka fanns i meddelandet för extempore och tillverkningsrapport och i dagsläget hanteras av GS1 och behöver ändras/kompletteras, T4762 Administreringsväg och T4790 Beredningstyp.

Arbetet med specifikation av tillverkningsrapport är i slutfasen. Ska stämmas av med ändringar i Extempore.

Thomas informerade även om de ändringar som kommer med anledning av det nya regelverk för nationella läkemedelslistan (NLL) och de koder som ska publiceras av e-Hälsomyndigheten. NLL trädde ikraft den 1 maj 2021 med en övergångstid på två år. Det finns krav på att man ska dokumentera administreringssätt vid läkemedelsordinationer enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) .

I samband med arbetet men den nationella läkemedelslistan (NLL) har det identifierats ett behov av att fem kodverk som ska användas när det gäller administreringssätt. Dessa kodverk kommer att vara obligatoriska att använda för system som ansluter sig till NLL, vilket omfattar alla system som skapar förskrivningar. Befintliga system, så som exempelvis journalsystem, utgår idag inte från dessa kodverk och kommer att behöva anpassas för att använda de fem kodverken som omfattas av Administreringssätt.

I SFTI-Extempore kan man ange kod för Administreringsväg, där det pekas på en kodlista hos GS1. Administreringsväg är samtidigt ett av kodverken inom Administreringssätt som kommer att införas i samband med NLL, vilket betyder att alla system som skapar förskrivningar kommer att övergå till det nya kodverket. Denna övergång kommer att ske under en övergångsperiod av två år efter det att NLL införs. Alla koder från GS1 kodlistan verkar finnas med i det nya kodverket (fast då uttryckt med Snomed-CT-koder). Utöver de koder som finns i kodverket hos GS1 finns det ytterligare koder. I och med att koderna i det nya kodverket uttrycks med Snomed-CT får de andra kodvärden jämfört med EDQM, det vill säga texten som visas för användare ser annorlunda ut. Under en övergångsperiod kommer vi att ge möjlighet att referera till båda kodlistorna (vår nuvarande via GS1 och NLL).

Avregistreringen av Svefaktura 1.0

Lars Engberg informerade om status för SFTI:s rekommendation om avregistrering av Svefaktura i Peppol.

Sedan 1 april rekommenderar SFTI inte Svefaktura 1.0, och den kan inte skickas via Peppolnätverket. Det har skickat ut kommunikation i sociala media samt hållits tre webbinar för leverantörer till offentlig sektor, systemutvecklare och mottagare i offentlig sektor (genom e-handelsdagen). Information har också skickats direkt till Serviceproviders (AP/SMP) i Peppol.

Lars ställde frågan till gruppen om de tycker att övergången har fungerat och om det behövs ytterligare insatser? Gruppen diskuterade detta och bl a framkom det att det är ett problem att det Peppol BIS Billing 3 fakturor konverteras av systemleverantörerna till Svefaktura utan att sändaren vet om det eller bett om detta.

Lars berättade att efter 1 april 2021 har det skett en minskning med 26 % av mottagare av Svefaktura 1.0 i Peppol jämfört med mars (källa Peppol Directory). Alla registrerade mottagare i Peppol har stöd för Peppol BIS Billing 3 och ca 19 % av de registrerade mottagarna i Peppol har fortfarande stöd för Svefaktura. DIGG kommer att följa utvecklingen månadsvis.

Peppol

Magnus Johansson presenterade utvecklingen av anslutning till Peppols infrastruktur i Sverige. Alla 290 kommuner och alla utom en region samt flertalet myndigheter är nu anslutna till Peppol det vill säga de har ett Peppol ID samt är registrerade för att ta emot Peppol BIS Billing 3 samt kreditfakturan.

Lars Engberg meddelade att nya Peppolavtal är på gång och kommer troligen att vara klara i slutet av juli. Han berättade också att BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) börjat skicka sina meddelanden över OpenPEPPOL och att de börjar närmar sig Peppol BIS standarden i xml för sina meddelanden. En förstudie är avslutad vad gäller möjligheten att skicka enligt Peppol BIS och pilotprojekt har initierats.

Lars framförde även att nästa AP Fora för accesspunkterna vilken arrangeras av DIGG kommer att äga rum i början av juni 2021.

Martin Forsberg berättade om Peppols vår-release 2021 vilken träder ikraft den 17 maj. Han meddelade att det inte kommer vara några större funktionella förändringar denna gång. ICD Peppol-ID har uppdaterats med nya typer av Peppol-ID och measures kodlistor har uppdaterats samt att det kommit till nya valutakoder. Det har också gjorts ett antal rättningar i valideringsreglerna och Martin uppmanade gruppen att skicka in till SFTI Tekniska kansli via sfti.se om man upptäcker fel i standarderna.

Unit4 frågade om det fanns möjlighet att få statistik redovisat över de övriga BIS meddelandena i accesspunkterna? Lars Engberg svarade att DIGG valt att inte efterfråga statistiken från Peppol då den inte tas fram idag men det kan bli aktuellt att visa i framtiden om Peppol väljer att ta fram den.

Robin Anderson Boström berättade om Peppols Pre-award arbete. Det har varit en remissrunda för några förslag och från svensk sida har följande kommentarer getts: att basera hela Peppol pre award BIS meddelandena på UBL 2.3 i dess draft-version samt att det bör finnas en funktion i Tender meddelandet som kan kommunicera vilken version av ESPD Datamodellen som accepteras i aktuella upphandlingsprocesser. Addera till “fatal error” när fel version har givits in så att leverantören har en möjlighet att ge in en accepterad version.

Bra sätt att införa Peppol

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om det arbete som gjorts inom SFTI vad gäller Peppol BIS 3 meddelandena och det stöd som finns på sfti.se för övergång till detta nyare format för e-handel. Hon ställde frågan till gruppen om hur SFTI ytterligare kan underlätta en övergång från EDIFACT till de nyare Peppol BIS meddelandena? Gruppen diskuterar detta och kommer bland annat fram till att exempel från varandra som man kan lära sig av skulle vara en bra väg.

Eva Wärnå presenterade därefter att SFTI planerar att starta en arbetsgrupp som arbetar i projektform för bland annat att gå igenom vad som behövs för att en organisation ska gå över till de nya Peppol BIS meddelandena. I arbetsgruppen är det tänkt att systemleverantörerna, utställare av meddelandena (leverantörer) och mottagare av meddelandena (myndighet, kommun och region) ska ingå.

Det är tänkt att det ska bli korta möten med tydlig agenda som ska hållas varannan vecka. Deltagare förväntas lägga ner eget arbete mellan mötena och att själva driva frågorna framåt. Deltagare ska idag ha befintliga e-handelsflöden och syftet med gruppen är inte anslutning av nya leverantörer utan att flytta från ett format (EDIFACT enligt SFTI ESAP 6) och kommunikationssätt till ett annat (Peppol).

De som är intresserade av att ingå i arbetsgruppen kan anmäla detta via DIGG till Peppol

Översyn av handledningar

Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att det just nu pågår revidering av två av SFTI:s handledningar. Handledningarna som revideras är ”Kontroll verifikationer” och ”E-fakturering i offentlig sektor- rättsregler att beakta”. Arbetet beräknas vara klart före sommaren.

Kerstin uppmanade deltagarna i beredningsgruppen att maila till henne om frågor och aspekter som borde komma med i uppdateringarna.

EU-kommissionen

Jeanette Löfgren och Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade från mötet den 20 april då det årliga mötet med representanter för EU Kommissionen ägde rum på finansdepartementet om status kring e-upphandlings- och e-handelsfrågor. Mötet hölls digital i år, liksom förra året. Mötet började med att olika aktuella “key initiatives “ från EU kommissionens sida togs upp med företrädare från offentliga sektorn såsom Upphandlingsmyndigheten, DIGG, Konkurrensverket och SKR och sedan gjordes en genomgång av status bl.a. om implementeringen av de nya annonsformulären (eForms), om eCertis, ESPD, om olika upphandlinsgrelaterade frågor samt om e-handel (katalog t om faktura).

När det gällde sammanställning med status i medlemsstaterna kring e-upphandling och e-handel ingick bl.a. Capabilities (exempel e-auktion)och Obligations (nationella e-id)och . Public Procurement Data Space gicks igenom. Sammanställningen var i år mer omfattande och innefattade bland annat COVID 19 relaterade frågor.

Sedan presenterades rapporten ”Digital transformation och Use of emerging technologies” (en studie som Deloitte gjort) och det informerades om att det finns EU-medel att ansöka om där bland annat eForms implementeringen ingår.

Under eftermiddagen anslöt även företrädare för e-upphandlingsplattformar och leverantörsorganisationer. Deltagarna vid mötet fick välja bland olika områden för djupare diskussion. Området som valdes vid mötet var eForms, de nya annonsformulären som ska implementeras i varje medlemsstat och förberedelser för detta.

Informationspunkter

Styrgruppen

Kerstin Wiss Holmdahl berättade att man vid förra styrgruppsmötet bland annat arbetat vidare med SFTI vision 2024, det vill säga var vi bedömer att e-handeln ska vara år 2024. Vidare diskuterades hur tekniska kansliet ska bemannas nu när två leverantörer sagt upp sina avtal med anledning av att de påbörjat heltidsanställningar i ett företag.

Kerstin meddelade att nästa möte för Styrgruppen är den 18 maj.

DIGG

Jeanette Löfgren berättade att en enkät om e-handel vid statliga myndigheter har skickat ut. Den skickades ut till 160 statliga myndigheter under regeringen med fler än 50 ÅA och det har kommit in 152 svar. Preliminära siffor visar en stor minskning av antalet leverantörsfakturor över lag, drygt 650 000 (-13%), andel e-faktura: 84% (+8%-enheter), andel matchade fakturor: 38% (+13%-enheter) och antal e-order/100ÅA: 407 (+43st). Enkäten kommer att presenteras innan sommaren på DIGG

Lars Engberg meddelade att man nu passerat över 2000 End-users inom Peppol i år. Främst e-fakturaregistrering, men även e-order ökar. DIGG har ökat resurser för e-handel.

SKR

Kerstin Wiss Holmdahl berättade att Robin Anderson Boström har börjat arbeta på SKR och kommer att arbeta med upphandling och med fokus på även e-upphandling. Arbete pågår inom SKR kring hur vi kommer att arbeta efter Corona. SKR har vidare sett på de nya förslagen från EU kommissionen om ”Digitala tjänster ” och ”Digitala marknader”, detta till stöd för de svenska deltagarna i Regionkommittén som just nu arbetar med dessa remisser.

Upphandlingsmyndigheten

Ingen information då de inte var representerade vid mötet.

Kammarkollegiet

Eva Ringman berättade att arbetet fortsätter med förstudierna om upphandling av administrativa system samt programvaror. De båda förstudierna planeras att vara klara till sommaren.

NEA

Lars Gillerström berättade att NEA:s efakturaforum ändrat inriktning och nu inkluderar e-order och inte enbart e-faktura som tidigare. Han informerade att NEA skapat ett nationellt register för e-adresser (separat bolag som dotterbolag till NEA men ägt av operatörer). Registret ska användas av sändande och mottagande operatörer vid utbyte av e-fakturor och andra digitala affärsdokument. Det ska kunna användas vid alla typer av dokument och även Peppol meddelanden. Idag är det ca 55 000 företag anslutna. Operatörerna lägger upp sina kunder. Det planeras för att det framöver ska vara ett öppet register att söka i.

Mötesformer för Beredningsgruppen

Eva Ringman lyfte frågan för gruppen vilka mötesformer vi ska ha i beredningsgruppen efter pandemin?

Gruppen diskuterade vilka former som kan fungera bäst framöver: fysiska, digitala eller en blandform, det vill säga en kombination av dem. Gruppen enades om att blandform skulle fungera bäst.

Beredningsgruppens möten 2021

Ordföranden meddelade att kommande möte för Beredningsgruppen.

  • 20 oktober

Övriga frågor

Inga övrig frågor.

Mötet avslutas

Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet .

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.