Publicerad 27 juni 2022

9 februari 2022

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2022-02-09

Teams-möte 9-14.30

Punkt 12

Beredningsgruppen beslutar rekommendera styrgruppen att besluta om att en arbetsgrupp tillsätts inom SFTI för att arbeta med remissen och kommande hantering av de tillägg (amendments) som kan bli beslutade om i CEN och som eventuellt kan föranleda en uppdatering av Peppol BIS Billing 3-fakturan. Ansvarig kontakt: Kerstin Wiss Holmdahl.

 1. Inledning
  Kerstin Wiss Holmdahl hälsade alla välkomna till dagens beredningsgrupp. Deltagarna prickades av efter deltagarlistan.

 2. Val av ordförande
  Kerstin Wiss Holmdahl frågade gruppen om det fanns förslag till ny ordförande för SFTI:s beredningsgrupp.

  Kerstin föreslog Camilla Eklund till ny ordförande. Camilla presenterade sig och valdes sedan enhälligt av gruppen till ny ordförande. Camilla arbetar som projektledare inom e-handel vid Stockholms stad.

  Kerstin Wiss Holmdahl valdes till ordförande för dagens möte.

 3. Dagordning
  Förslag till dagordning har sänts ut, Kerstin informerade om att punkten 11 och 6 byter plats med varandra. Vidare anmäldes inga övriga frågor och dagordningen godkändes.

  Camilla Eklund och Henrik Möller utsågs att justera protokollet.

 4. Protokollet från föregående möte
  Protokoll från föregående möte, den 20 oktober 2021, godkändes.

 5. SFTI arbetsgrupp för övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena
  Thomas Pettersson informerade om arbetet i arbetsgruppen för övergång från SFTI ESAP6 till Peppol BIS meddelandena vilken pågått under 2021. I arbetsgruppen har kunder, systemleverantörer och leverantörer av varor deltagit.

  Arbetet organiserades så att parvisa leverantör-köparkonstellationer, tillsammans med sina respektive systemleverantörer, arbetade med det praktiska genomförandet av övergången från SFTI ESAP 6 till Peppol och därvid använde arbetsgruppen som referensinstans för frågor och erfarenhetsutbyte.

  Förutom att stötta vid implementationen har arbetet resulterat i en ny handledning ”Stöd vid implementation av Peppol BIS” som kommer bli klar under våren. Thomas fick positiv feedback på arbetet från de deltagare i mötet vilka deltagit i arbetsgruppen.

  Några av mötesdeltagarna menade att många accesspunkts- och VAN-operatörer har ett alltför smalt erbjudande, genom att de inte har stöd för alla affärstransaktioner. Till detta kommer problem med operatörer som konverterar meddelandeformat utan att deras kunder är medvetna om det.

  Andra lärdomar inför framtida införandearbete är att köpare och leverantörer behöver stämma av sina förutsättningar och planera tidsinsatsen bättre.

  Maria Larsson meddelade att SFTI kommer starta upp en ny liknande arbetsgrupp under mars 2022.

  Mer information kommer att publiceras på SFTI:s webbplats
 6. SFTI: s Cellstrukturerade mall för Peppol BIS Catalogue without response (punkt 11)
  SFTI:s framtagna cellstrukturerade mall för att generera meddelandet Peppol BIS Catalogue Without Response 3 har i och med ny Windows-version blivit svår att använda.
  Detta då makron i Excel-filer kräver att användaren har tillräckliga rättigheter på sin dator. Martin Forsberg ställde frågan till gruppen hur man använder mallen idag?

  Beredningsgruppen diskuterade användningen och bekräftade att den antigen fylls i av leverantören som skapar XML Peppol BIS Catalogue genom mallens makro och därefter skickar XML-filen till kunden, eller att leverantören fyller i och skickar Excel-filen till kunden som då får använda makrot för att skapa Peppol BIS Catalogue inför inläsning i inköpssystemet.

  Syftet med mallen har varit att leverantören fyller i mallen och sedan skapar Peppol BIS Catalogue som skickas till köparen, då det annars medför handpåläggning om köparen får ta emot en Excelfil.

  Det framfördes att leverantörerna också kan skapa kataloger i webblösningar, något som små leverantörer kan använda.

  Martin kommer tillsammans med tekniska kansliet se över mallen för framtida användning.

 7. Informationsbroschyr om upphandling och e-fakturering
  Fredrik Flodin och Kerstin Wiss Holmdahl informerade om broschyren om upphandling och e-faktura som de varit med och tagit fram. Broschyren har tagits fram i samverkan mellan Svensk Näringsliv, Upphandlingsmyndigheten, DIGG, SKR, Företagarna och Almega.

  Syftet är att ge en enkel beskrivning av upphandling och e-fakturering för att öka förståelsen bland leverantörer till offentlig sektor.

  Broschyren är uppdelad i två delar; ”Göra affärer med offentlig sektor-Lämna anbud” och ”E-fakturera dina kunder i offentlig sektor”.

  Broschyren kommer att tryckas och finnas hos branschorganisationerna, centralt och regionalt, samt skickas ut till kommunernas näringslivskontor ute i landet. Den kommer även att gå att ladda ner den från SFTI:s webbplats och är fri att använda som utbildningsmaterial.

 8. Bättre rapporteringsfunktion av moms i systemen, ev. behov av ändrade koder
  Patrik Lindmark och Anders Hultkvist, verksamhetsutvecklare från Skatteverket, informerade om Nordic Smart Government (NSG) and Business projektet
  De ville stämma av med gruppen om de förslag på tillkommande momskoder som kommit upp inom NSG efter initiativ från Finland och om det blir en enklare redovisning av momsen och lättare att sätt upp den på rätt sätt genom att använda de koder som nu föreslås.

  De befintliga koderna i Peppol BIS 3 visades. De framförde att inhemska transaktioner huvudsakligen blir rätt men gränsöverskridande transaktioner behöver delas upp mellan varor och tjänster. För omvänd skattskyldighet behövs fler koder för att kunna skilja mellan olika varianterna.

  Förslag på hur ny kodning skulle kunna se ut gavs avseende unionsinterna transaktioner som behöver utökas med fler koder (K1 varor, K2 tjänster, K3 trepartshandel) samt att transaktioner utanför EU behöver utökas med fler koder (G1 export av varor och G2 export av tjänster).

  Beredningsgruppen diskuterade momskoderna i Peppol och det lyftes fram av systemleverantörerna en önskan om användning av dels få koder och dels att man kommer överens om en standard som så många länder som möjligt använder.

  Om kod saknas för mindre vanliga situationer går det att hantera med textmotivering, som då i så fall kan konteras manuellt. Det konstaterades att det hittills inte synes som om behov av dessa nya koder funnits och att det är viktigt att värdera ett eventuellt behov av dem från svensk sida.

  Patrik uppmanade gruppen att mejl in synpunkter om koder och rapportering till Patrik Lindmark eller Anders Hultkvist
 9. Förslag om rapportering i realtid av moms och om e-fakturering
  Anders Hultkvist och Eric Thorén, verksamhetsutvecklare från Skatteverket, informerade om förslaget inom EU kommissionen om momsredovisning i realtid.

  Arbetet började 2017 mot bakgrunden av att momsredovisningen i de olika medlemsländerna ser väldigt olika ut. Det är ett splittrat regelverk och begränsade möjligheter att bekämpa momsbedrägerier.

  EU-kommissionen hoppas kunna digitalisera momsredovisningen genom e-fakturering och transaktionsbaserad rapportering. Det skulle innebära att e-fakturering behöver göras obligatoriskt även mellan företag.

  En presentation gjordes av en kostnads-nyttoanalys och de effekter som utökade rapporteringskrav (DRR) skulle ha för skatteadministrationen och företagen samt scenarier för den framtida utvecklingen inom EU.

  För skatteadministrationerna skulle det vara kostnadseffektivt och ökar momsintäkterna. För företagen angavs att kostnaderna överstiger möjliga inbesparingar. Ju mindre företag desto större kostnadspåverkan.

  Vidare redogjordes för olika scenarier för den framtida utvecklingen av utökade rapporteringskrav. Detta är en prioriterad fråga för EU-kommissionen som nu har en öppen konsultation, där man kan lämna synpunkter.

  En genomförandestudie görs som ska vara klar i april 2022. Därefter fortsatt diskussion kring utestående frågor, konsekvensanalys och förslag under 2022. På fråga svarade Eric Thorén att det lär krävas att detta tas i ett direktivförslag.

  Skatteverket utreder just nu olika principfrågor för myndigheten, som digitalt först det vill säga bör Skatteverket verka för att digital hantering i företagssektorn är utgångspunkten i utformandet av regelverk och processer?

  Vidare utreder man om Skatteverket ska vara drivande kring krav på e-fakturering i företagssektorn utifrån den internationella standarden Peppol. En annan principfråga för Skatteverket är om Skatteverket bör verka för att gå över till att ta in transaktionsbaserad rapportering avseende moms.

  Beredningsgruppen hann diskutera frågan kort. Det framfördes att det kan vara ett viktigt sätt att komma vidare mot momsbedrägerier men att det samtidigt måste utredas noga utifrån olika aspekter, bland annat vilken detaljeringsgrad man ska ha på den information som sänds via skattemyndigheterna, det juridiska regelverket kring integritet och datasäkerhet med mera.

  Eric önskar att beredningsgruppen mejlar in synpunkter om DRR till Eric Thorén
  Medskick önskas för både principfrågorna och
  - konkret om kostnader och administrativ börda generellt för företagen (exempelvis skillnad för företagen mellan ”vissa transaktioner” och ”alla transaktioner”)

  - hinder som Skatteverket behöver adressera,

  - hinder som andra aktörer behöver adressera samt

  - funktioner och tjänster som Skatteverket behöver tillgängliggöra för att öka värdet för företagen (samt minska bördan) i och med förändringen.

  Skatteverket tar gärna emot tips framöver på rapporter eller andra publikationer ni finner och som adresserar området.

 10. Uppföljning, behov av översatt version av UNSPSC koden
  Kerstin Wiss Holmdal ställde frågan till gruppen om behovet av en översättning av aktuell version av UNSPSC-koden eller om det skulle underlätta om en rekommendation av version av koden görs från SFTI:s sida?
  Kerstin önskade uppföljning utifrån den utredning som gjordes av SFTI för ett år sedan och som då redovisades på beredningsgruppsmötet i februari 2021.

  Kerstin är tacksam för synpunkter eller önskemål kring detta från beredningsgruppen. Mejla dessa till SFTI tekniska kansli
 11. Information om SFTI guider och handledningar
  Sören Lennartsson och Kerstin Wiss Holmdahl informerade om arbetet med ny SFTI guide och uppdatering av handledningar.

  Sören informerade om de viktigaste delarna i innehållet i den nya guiden ”SFTI:s guide för mottagning av elektroniska fakturor”. Denna guide utvecklas i samband översynen av SFTI:s handledning ” E-fakturering i offentlig sektor – rättsregler att beakta”.

  Guiden innehåller en teknisk-praktisk beskrivning av hur lösningar för e-fakturering bör utformas för att vara i harmoni med regelverken gällande bokföring, mervärdesskatt, allmän handling, gallring och arkivering.

  Guidens fokus är på mottagning av e-fakturor, på köpare i offentlig sektor och vid användning av Peppol eller andra operatörstjänster.

  Kerstin informerade om att handledningen ”Kontroll av verifikationer” är uppdaterad och har tillgänglighetsanpassats för att publiceras på SFTI:s webbplats.

  Kerstin och Sören informerade vidare om att arbetsgruppen nu uppdaterar handledningen ”E-fakturering i offentlig sektor-rättsregler att beakta”. Förutom uppdatering utifrån ny lagstiftning såsom e-fakturalagen går gruppen in mer grundligt på vissa frågeställningar som berör särskilt
  - mottagen e-faktura med fundamentala fel som får avvisas,
  - övriga e-fakturor som mottagaren ska kunna hantera,
  - om konvertering,
  - om fakturareferens är felaktig eller saknad,
  - om fakturan ger ”warning”-signal vid validering,
  - om fakturan inte uppfyller lagkrav,
  - om fakturan inte beskriver affärshändelsen korrekt,
  - om rättelser av e-faktura och sätt att rätta och
  - om bevarande av räkenskapsinformationen.

 12. Remiss uppdatering av den europeiska standarden för e-faktura
  Sören Lennartsson informerade om den pågående remisshanteringen inom CEN:s tekniska kommitté TC 434, via SIS, avseende uppdatering av den europeiska standarden för e-faktura.

  Vissa av förslagen kan innebära mer långtgående påverkan på fakturors innehåll, bland annat genom att fakturan föreslås kunna referera till flera beställningar och flera leveranser.

  Ändringsdokumentet utgörs av en listning över modifieringar och tillägg som föreslås bli införda under olika avsnitt i standarden EN 16931–1.

  Varje land (efter sammanvägning av synpunkter) kan rösta ja/nej/avstår på remissförslaget som helhet, det går alltså inte att rösta per enskild ändring för sig.

  Däremot går det att lämna kommentarer: från början uppgavs att endast kommentarer av redaktionell karaktär beaktas, men brister i förslaget tyder på att även tekniska kommentarer måste tas omhand.

  Standardförslaget är tillgängligt på öppen remiss för alla som registrerar sig via länken via SIS och dokumenten kan kostnadsfritt hämtas för granskning och kommentering, Länk via SIS
  SIS TK621 planerar för att avge ett sammanvägt svenskt svar; den öppna remissen stängs den 6 april. SFTI och DIGG deltar aktivt i TK621, men det är viktigt att kunna stämma av hur användare och lösningsutvecklare ser på förslagen.

  Det föreslogs därför att en SFTI arbetsgrupp borde tillsättas för att värdera remissen, men även för bedöma arbetet framåt för hur Open Peppol eventuellt bör uppdatera sin specifikation av Peppol BIS Billing 3.

  Beredningsgruppen bedömde att detta skulle vara bra och beslutade att rekommendera styrgruppen att en arbetsgrupp tillsätts inom SFTI för att arbeta med remissen och kommande hantering av de tillägg (amendments) som kan bli beslutade om i CEN och som eventuellt kan föranleda en uppdatering av Peppol BIS Billing 3-fakturan.

  Sören Lennartsson informerade även om förslaget till semantisk datamodell för eKvitto som också tagits fram inom CEN TC 434. Remissen betecknas prEN 16931–8.
  Tanken är att skapa en semantisk datamodell för elektroniska kvitton efter samma principer som för E-fakturastandarden (EN 16931–1).

  En öppen remiss äger rum 2022-01-13 – 2022-04-07. Standardförslagen är tillgängliga kostnadsfritt för granskning och kommentering, via SIS, för alla som registrerar sig på länk.
  Länk via SIS
  Sören konstaterar att förslaget är ofullgånget och det är för närvarande oklart hur SFTI ska engagera sig i det. Det finns även en ytterligare oklarhet och det är förhållandet till Kommissionens konsultation VAT in the digital age (se presentationen under punkt 9 ovan).

 13. CEN:s Tekniska kommitté 440 och arbete som återupptas för e-anbud
  Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att arbetet med e-anbud har startat upp igen inom CEN TC 440 då rättighetsfrågan till standarder är löst.

  Efter överenskommelsen om ”derivative use” kommer nu EU-Kommissionen (DG GROW) att, när det gäller standardisering, gå vidare med och supporta det arbete kring det som görs inom CEN och då CENTC 440.

  Framöver inkluderas även e-anbud, det vill säga e-upphandling och med fokus på standard för att ge in anbud elektroniskt. Detta då prioriteringen främst är standardisering utifrån lagstiftningskrav.

  Vid CEN TC 440:s plenarmöte den 19 januari fattades därför beslut om att återuppta arbetet i eTendering arbetsgruppen och att affärsplanen för TC 440 ska uppdateras. En arbetsgrupp tillsätts och uppdateringen av affärsplanen ska vara klar inför nästa plenarmöte som äger rum i september. Utformningen av arbetet, baserat på en så kallad standardisation request med mera, kommer sedan att ske under senhösten.

  Deltagande från svensk sida sker via SIS. Upphandlingsmyndigheten och SKR deltar. Kerstin framförde att fler intresserade kan anmäla sig till SIS.

  Thomas Pettersson informerade om arbetet i TC 440 när det gäller post award. När det gäller katalog i beställningsprocessen har det innefattat Catalogue with response, Catalogue without response och Punsch Out.

  För ordermeddelanden finns arbete med olika varianter av orders: Simple Ordering (finns inom Open Peppol), Buyer Managed ordering, Ordering with Simple Response, Buyer Managed Simple Ordering with Sellers Response, Ordering (motsvarar Peppol BIS 3 Ordering), Advanced Ordering och Order Agreement Punch-out (betraktas som en order).

  Beträffande förslag till europeisk standard för Ordering räknar man med att börja ”drafting period” i slutet av februari. Vissa frågeställningar finns som man kommer att ta ställning till på TC -nivå inom de närmaste månaderna. Det finns även ett arbete vad gäller meddelandet Leveransavisering.

 14. Informationspunkter
  Information lämnades om aktuella frågor hos SFTI:s huvudmän samt NEA.

  Styrgruppen
  Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att styrgruppen arbetar med verksamhetsplan och budget för 2022.

  DIGG
  Anderz Petersson informerade om att NSG fortsätter med arbetet med gränsöverskridande fakturering och att man nu även går vidare till order, ordersvar och katalog.

  Anderz uppmanade att om man vill delta i Pilot Peppol BIS 3 Ordering, order och ordersvar för små och medelstora företag, pilot inom NSG & B eller pilot för Peppol katalog så kan man kontakta honom. Anderz Petersson
  Anderz informerade vidare om att nya Peppol accesspunktsavtal träder i kraft 1 juli 2022 samt att DIGG valt att gå ur NEA.

  SKR
  Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att man stödjer nätverk för e-handel och håller i nätverk för avtalsförvaltning och uppföljning.

  SKR väntar även på att på att det ska komma mer information från Finansdepartementet om implementeringen av e-Forms, det vill säga de nya annonsformulären för upphandling som ska vara implementerade senast i november 2023.

  Upphandlingsmyndigheten
  Fredrik Flodin informerade om att Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att främja upphandling för alla aktörer och att deras frågeportal finns som stöd för detta.

  Vidare informerade han om att Upphandlingsmyndigheten är statistikmyndighet och att under första kvartalet i år kommer deras nya tjänst för statistik att lanseras.

  NEA
  Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att NEA vid senaste mötet hade besök av Skatteverket som informerade om EU förslaget om e-fakturering och transaktionsbaserad rapportering (samma som gavs ovan under p 9 på dagens agenda).

  Vidare informerades om att arbetsgrupperna om 80 procent e-faktura och e-Order fortsätter samt att NEA:s årsmöte kommer äga rum under mars månad.

  Henrik Möller informerade även om NEA:s register, vilket är till för alla som skickar och tar emot elektroniska dokument. Med registret kan alla som skickar elektroniska dokument, både via Peppol och vanlig samtrafik, hitta både utställare och mottagare, för att enklare komma i gång.

 15. Beredningsgruppens möten 2022
  Kerstin Wiss Holmdahl informerade om att kommande möte i beredningsgruppen äger rum den 18 maj, och eventuellt kommer det att arrangeras som ett hybridmöte.

 16. Övriga frågor
  Inga övriga frågor.

 17. Mötet avslutas
  Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet kl.14:30.

Kerstin Wiss Holmdahl
Ordförande

Maria Larsson
Sekreterare

Protokollet justeras av: Camilla Eklund och Henrik Möller

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område