Publicerad 10 maj 2021

Läshjälp till Svefakturaspecifikationerna

Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa e-faktura bör ni i stället börja använda Peppol BIS Billing 3.

 • Vad omfattar specifikationerna?

  Specifikationen av Svefaktura består av tre huvuddelar:

  SFTI Basic Invoice version 1.0

  Denna del definierar Svefaktura i form av innehåll och format för fakturor uttryckt som XML-meddelanden. Här definieras Svefakturans alla termer och deras struktur.

  Transport Profil Bas version 2.0

  Specifikation av det rekommenderade sättet att överföra en Svefaktura (eller andra elektroniska meddelanden) mellan affärspartners och/eller dessas förmedlingstjänsteföretag. Transportprofilen använder SOAP Attachment för att koppla samman ett SOAP-kuvert med Svefakturor (motsv), protokollet HTTP/S för kommunikation och inkluderar även en kvittens av mottagande.

  Svefaktura samverkansspecifikation version 2.0

  Dokument som beskriver processmodellen för Svefaktura samt rekommenderade parametrar (bland annat parts-ID) för hur Transportprofil Bas skall användas för utväxling av Svefakturor enligt SFTI Basic Invoice version 1.0.SFTI handledning för Svefaktura och Svefaktura exempelsamling avsedda att hjälpa att komma fram till mer enhetliga utformningar vid användning av Svefaktura. Detta material är speciellt lämpligt att konsultera i samband med utvckling av nya lösningar.Det ingår även en stilmall (style sheet) som kan användas för referens vid presentation av Svefakturor.På begäran av tredjepartsoperatör har vi även publicerat SFTI tekniska kuvert, baserat på Standard Business Document (SBDH), vilket kan användas för buntning och adressering när man använder kommunikationsprotokoll som saknar sådana funktioner, SBDH är inte begränsat till användning vid Svefakturor.Specifikationerna för Svefaktura finns både på svenska och engelska.SFTI erbjuder också en verifieringstjänst som är webbaserad och tillhandahålls gratis.

 • Att komma igång och läsa specifikationerna

  För att arbeta med meddelandeinnehåll rekommenderar vi att börja med att studera Svefakturans online-dokumentation som ger den bästa överblicken över Svefakturans innehåll och struktur. En annan relativt enkel startpunkt kan vara SFTI Basic Invoice - Termlista.pdf som fokuserar på termer men på bekostnad av meddelandestruktur.För arbete med utveckling av lösningar behöver Exceldokumentet SFTI-Basic Invoice-1.0.xls studeras, XML-tekniskt bevandrade har också intresse av att studera Svefakturans XML scheman; dessa dokument är dock inte lika lättillgängliga. Även Svefakturans exempel­samling och referensstilmallen kan tjäna som inspiration vid utveckling.

 • Vad är obligatoriskt i Svefaktura?

  Av Svefakturans specifikationer är innehållsformatet SFTI Basic Invoice version 1.0 som beskriver formatet för Svefakturans XML-meddelanden den obligatoriska delen. Transport Profil Bas och samverkansspecifikationen är valbara så till vida att användare, som redan har etablerade kommunikationslösningar och tycker dessa är mer fördelaktiga, kan fortsätta att använda dem i stället.

  Specifikationen för Svefakturaformatet definieras av, dels Svefakturans XML schema, dels beskrivningen i Exceldokumentet SFTI-BasicInvoice-1.0.xls.

  Möjligheten till maskinell valiering mot XML schema är en tillgång som bör utnyttjas, se avsnitt ”Schemavalidering – maskinell kontroll mot delar av specifikationerna”. Svefakturans XML schema är dock inte ensamt tilläckligt för att definiera vad som är en korrekt Svefaktura. Alla semantiska beskrivningar, definitioner och villkor finns i Exceldokumentet. I ett försök att göra dokumentationen mer läsbar finns även motsvarande beskrivningar i en termlista och i Svefakturans online-dokumentationen.

  Svefakturans definition sätter kraven på innehåll i enskilda XML-meddelanden. I teknisk mening visar kardinaliteten i Svefakturans dokumentation antalet möjliga förekomster av element och klasser av element. Kardinalitetsangivelser som ”1”, ”1..3” och ”1-n” anger obligatorier medan ”0..1” och ”0..n” anges de valbara. För att tillgodose samtliga tänkbara användningsfall är endast ett fåtal av Svefakturans uppgifter obligatoriska, varför den tekniska aspekten på obligatorier blir tämligen intetsägande.

  Sett ifrån ett införandeperspektiv definierar Svefaktura Bas den minsta delmängd som alla lösningar skall stödja. I Svefaktura Bas ingår såväl de obligatoriska elementen som ett antal vanligt förekommande valbara element. Svefaktura Bas kommenteras utförligare i avsnitt › Vad är Svefaktura Bas?.

  Exempel på icke-normativa delar i specifikationen av Svefakturaformatet är SFTI Handledning för Svefaktura, Svefakturans exempelsamling och delar av verifieringstjänsten. Även om dessa inte har tvingande status skall de ses som kompletterande rekommendationer som förtydligar, främjar enhetlighet och best practice. Även Svefakturans stilmall för referensändamål är icke-normativ.

 • Vad är Svefaktura Bas?

  I Svefakturans dokumentationen identifierar Svefaktura Bas den minsta delmängd av Svefaktura som alla IT-lösningar skall klara av att hantera.

  Syftet med uppdelningen är att underlätta överenskommelse om start av nya relationer: håller man sig till Bas-uppgifterna behöver man inte undersöka vad partnern klarar av att hantera, man avtalar ”i klump” om ett visst fakturainnehåll för utväxling. Vi hoppas att ansatsen skall göra det lättare speciellt för mindre leverantörer att komma igång, liksom att det skall göra e-fakturainförande lönsamt även i relationer där volymerna är små.

  Vid Svefakturainnehåll utöver Bas – ibland kallat Svefaktura utökad – behöver parterna var överens om det i förväg. Som exempel på innehåll i Svefaktura utökad kan nämnas den valbara användningen av koder för parter/adresser och system för artikelnumrering. Om parterna väljer att använda koder måste de även bestämma vilka kodsystem som skall tillämpas.

  Det skall understrykas att Svefaktura Bas inte är någon egen standard. Det finns bara en standard för Svefaktura och den bestäms av det publicerade specifikationspaketet (se avsnitt ”Vad omfattar specifikationerna?”).

  Det teoretiskt maximala innehållet i Svefaktura bestäms av dess XML schema.

  Tanken bakom uppdelning i basinnehåll och avtalat innehåll avspeglar en strävan att säkerställa att informationsinnehållet i en faktura inte förloras. En mottagare skall ta emot och behandla/visa allt som ingår i en faktura utan informationsförlust, det vill säga mottagarsystemet kan inte fritt välja att redovisa enbart vissa av uppgifterna i en faktura. Kravnivån för detta sätts inte av tekniken utan av generella lagregler inom bokföring, skatt och arkivering. Samtidigt är krav på avtalat informationsinnehåll ett bekymmer i sådana här sammanhang, speciellt när det hamnar på bilateral nivå och mängden relationer växer. Det är en utmaning att hitta enkelt administrerade och kostnadseffektiva former för detta. För fakturamottagare i offentlig sektor är därför ambition att klara hela Svefaktura utökad.

  I Bas ingår alla obligatoriska element plus ett antal valbara element som används beroende vad den enskilda fakturan skall innehålla. Svefaktura Bas finns uppmärkt i följande dokument i Svefakturans specifikation:

  • I Excelarket som dokumenterar Svefaktura SFTI-Basic Invoice-1.0.xls. Basinnehåll markeras med bokstaven B i kolumn U.
  • I PDF-dokumentet SFTI Basic Invoice - Termlista.pdf som listar Svefakturans termer. Bas markeras med bokstaven B i kolumnen längst till vänster.
  • I Online dokumentation är Basinnehållet uppmärkt per element och klass i kolumnen längst till höger.

  Dessutom finns en uppflaggning i verifieringstjänsten av eventuellt använda element som ligger utanför Bas. Denna uppflaggning är bara för information, det vill säga vi betraktar inte detta som något fel. Verifieringstjänsten är den enda funktion där det finns automatik i bedömningen av filer mot Bas-innehåll.

 • Vilka är lagkraven vid elektronisk arkivering och fakturering?

  Elektronisk fakturering (men även fakturering på papper) styrs främst av mervärdes­skattelagen och bokföringslagen (för offentliga aktörer finns motsv förordningar), men även skattebetalnings­lagen och aktiebolagslagen.

  Innehållsmässiga krav: I dokumentationen av Svefaktura finns en del av lagkraven refererade, men tänk dock på att Svefaktura kan användas även i fallet att mervärdesskattelagen inte är tillämplig. Det finns även en listning av krav sammanställda i specifikationen för SFTI fulltextfaktura (slutet).

  Bokföringsnämndens vägledningar, framför allt Räkenskapsinformation och dess arkivering (BFNAR 2000:5) (PDF, nytt fönster), Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering (gällande främst staten) finns i första hand i RA-MS 2008:39.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område