Publicerad 10 maj 2021

Verifiering av Svefaktura 1.0

Om ni inte redan e-fakturerar och ska införa e-faktura bör ni i stället börja använda Peppol BIS Billing 3.

 • Vad innebär verifiering?

  Verifiering är en kostnadsfri test- och rådgivningstjänst som SFTI erbjuder för att höja kvaliteten på de system som skapar Svefakturor.

  Användningen är valfri och verifiering görs bara med avseende på någon eller ett fåtal insända testfiler. Genom tjänsten kan många fel upptäckas och korrigeras redan i testmiljö och tjänsten bidar även till enhetlig tolkning och tillämpning av regelverket kring Svefaktura. Verifiering bör leda till enklare igångsättning av nya relationer; när det gäller statliga myndigheter är för övrigt verifieringen ett krav. Tjänsten innebär inte någon certifiering av system, och godkänd verifiering ger ingen garanti för att Svefakturor som systemet genererar är korrekta.

  Tekniska kansliets verifiering av testfil omfattar:

  Automatisk verifiering

  • mot Svefakturans XML schema, respektive
  • avseende Svefakturans regler för enskilda element och beräkningar.

  Efterföljande manuell granskning av testfil.

 • Hur gör jag för att verifiera mig?

  Verifieringstjänsten är avsedd för dem som skapar Svefakturor, både utvecklare och fakturautställare.

  Verifieringen kan även ge hjälp vid jäämförelse sända och mottagna fakturor. Tjänsten används på följande sätt:

  1. Registrera dig i verifieringstjänsten Användning av verifieringstjänsten är kostnadsfri men den kräver att du först registrerar dig.

  2. Gör själv de automatiska kontrollstegen vid verifiering Efter inloggning kan du ladda upp en testfil i taget för verifiering. Testfilen skall innehålla enbart en Svefaktura, dvs ingen kuvert- eller kommunikationsprotokollinformation. Uppladdningssteget förutsätter att filen är en XML-fil (annars ges felmeddelande).

  Verifieringstjänsten innehåller tre knappar för kontroll av testfilen enligt följande:

  Validerakontroll av testfilen mot Svefakturans XML schema, t. ex. att meddelande struktur, obligatorier och repetitioner överensstämmer med specifikationen. Detta är en generell kontroll i ingår XML-produkter och det rekommenderas att sändare och mottagare själva applicerar den i sina lösningar. (Observera att kontrollen mot Svefakturans XML schema förutsätter att testfilen verkligen innehåller Svefakturans definitioner av namnrymder (namespace).

  Regelkontroll: kontroll av att Svefaktura-regler avseende enskilda eller sammanhörande element är uppfyllda, t ex att summeringar är korrekta. Regelkontrollen kan generera meddelanden av tre slag: fel, varning eller för information. Felen måste åtgärdas och varningar skall normalt åtgärdas, medan övriga endast behöver kontrolleras så att de överensstämmer med fakturautställarens intentioner.
  Visa Svefaktura skapar en skärmbild av testfilen enligt den (icke normativa) referensstilmall som publicerats tillsammans med Svefaktura. Länken Tillbaka längst ner i visningsfönstret leder tillbaka till sidan där testfiler kan laddas upp.

  Verifieringstjänstens automatiska del får användas så ofta användarna önskar.

  3. Skicka in testfil(er) för manuell granskning Efter att de automatiska kontrollerna gjorts och eventuella fel omhändertagits kan testfil(er) skickas in till › tekniskt.kansli@skl.se för manuell granskning. Den manuella granskningen fokuserar på regeltolkning och innehållets rimlighet/lämplighet, och den kan leda till förslag eller krav på ytterligare anpassningar.

  Tekniska kansliet har inte resurser att granska mer än någon eller några få testfiler per leverantör, så välj ut representativa typfall som systemet kommer att hantera. Vi har inte krav på autentiska data, men med realistiska och relevanta data kommer granskningen att bli bättre underbyggd.

  4. Eventuell registrering på vita listan IT-leverantörer som erbjuder sin lösning på marknaden kan efter godkänd verifiering låta registrera lösningen på vita listan.

 • Vanliga fel vid verifiering

  De inledande kontrollmomenten i verifieringstjänsten består av generella validerings­funktioner vars felmeddelanden inte alltid är lätta att tolka. I fall av sådana felmeddelanden börja med att kontrollera

  • Att testfilen filen som skall verifieras är en Svefaktura och inte en XML-fil enligt annan formatstandard.
  • Att filen inte innehåller ett kuvert + Svefaktura, eller består av en Svefakturan som är på annat sätt transportförpackad.
  • Kontrollera att testfilen bara innehåller en enda Svefaktura.

  Om filen kan laddas upp men ger fel vid knappen Validera kan följande åtgärder lösa vanliga felsituationer.

  • Börja med att ta bort alla tomma element ur filen det vill säga element som ser ut som eller de genererar ofta datatypsfel och Svefakturan har för övrigt regeln att tomma element inte skall sändas. Observera två undantag finns: InvoiceLine/Item och InvoiceLine/DespatchLine/LineID får vara tomma under vissa omständigheter.
  • Var noga med namespace-prefixen: om ditt system döper om namnrymderna (namespace) i Svefakturan måste du se till att de prefix som definieras används konsekvent i XML-meddelandets element.
  • Kontrollera att meddelandet följer XML schema: elementens ordning måste följa schemat, antalet förekomster får inte överskridas, de obligatoriska elementen måste finnas.
  • Kontrollera attributen så att obligatoriska attribut finnas med och att attributens stavning är korrekt (t.ex. "name" är inte detsamma som "Name").
  • Kontrollera om s.k. whitespace-tecken (tabbar, radbrytningar, etc, ibland använt för att formatera ett XML-meddelande), placerats inne i något element, sådana tecken kan i vissa fall störa korrekt tolkning.

  Knappen Regelkontroll ger felsignaler som bör vara lättare att förstå då de är utformade specifikt för reglerna i Svefaktura. Meddelanden genereras av tre slag: Fel, Varning eller för Information. De som markeras som Fel måste rättas, och det som markeras som Varning skall åtgärdas såvida inte det finns ett bärande skäl för att behålla utformningen. Meddelanden som markeras för Information behöver endast kontrolleras så att de överensstämmer med faktura­utställarens avsikt – bland annat listas här de uppgifter som ligger utanför Svefakturans basinnehåll och för vilka man behöver försäkra sig om att mottagarens system klarar av att hantera.

 • Varför får jag problem med vissa tecken?

  Några tecken har reserverats och tilldelats speciell betydelse vid definitionen av XML. Om dessa tecken behöver användas för data i XML-meddelanden måste tecknen ersättas med andra.

  Tecknen i fråga framgår av följande tabell:

  Reserverat tecken Ersätts med

  < less than &lt;

  > greater than &gt;

  & ampersand &amp;

  ' apostrophe &apos;

  " quotation mark &quot;

  Programvaror som skapar XML-dokument ska normalt byta ut reserverade tecken mot ersättningstecknen automatiskt – d.v.s. de reserverade tecken är något som användarna inte skall behöva bekymra sig om.

  För Svefakturans Note-element gäller att radbrytningstecken (carriage return + line feed) får användas för att visuellt separera olika uppgifter, och lösningar skall ha stöd för detta. Fakturautställaren har i övrigt ingen möjlighet att påverka hur Svefakturor skall visas eller skrivas ut. Inte heller finns generella separatorer eller avgränsare definierade.

  Det finns några användare som anvisar speciella avgränsare i element som Beställar­referensen; sådan användning måste dock avtalas bilateralt.

 • ÅÄÖ presenteras inte korrekt?

  Längst upp i XML-filen måste man ange en så kallade processorinstruktion. I denna information anges vilken encoding som används. Encoding är en uppgift om hur mottagaren ska tolka innehållet i filen. ”Internt” i datorn representeras varje tecken i en textfil av ett tal. Talet kommer från en teckentabell där respektive tecken är kopplat till ett numeriskt värde. Olika teckentabeller (olika encodingar) kan ha skillnader i sin uppbyggnad och det är ofta så att ÅåÄäÖö har olika placering i tabellerna. Följden blir att en fil som är sparad enligt en teckentabell men presenteras utifrån en annan teckentabell ibland får problem med enstaka bokstäver. Om tecknet □ visas istället för åäö kan det vara en indikation på att man har problem med encoding.

  Exempel: Ett XML-meddelande kan inledas så här:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <Invoice xmlns="urn:sfti:documents:BasicInvoice:1:0" xmlns:cbc= . . .

  Processorinstruktionen utgörs i det här exemplet av <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> och den anger att UTF-8 är meddelandets encoding/teckentabell.

  Viktigt – Det händer ofta att systemleverantörer anger UTF-8 (eller motsvarande) trots att filen i praktiken använder en annan encoding. Det räcker alltså inte att skriva i rätt encoding i processorinformation, det är viktigt att angiven encoding också används när filen skapas!

 • Varför blir Svefakturan fel trots att sändaren har verifierat sig?

  Det kan finnas flera orsaker till detta:

  • SFTIs verifiering är inte samma sak som certifiering av system. Det sker ingen kontroll av hur det skapande systemet arbetar eller av hur insända testdata skapats. Tekniska kansliet kan konstatera att kvaliteten på testfiler varierar stort, från slumpgenererade teckensträngar till autentisk information ur tidigare fakturering. Att ett system godkänts med utgångspunkt från vissa testfiler är alltså ingen garanti för att alla Svefakturor som systemet genererar är korrekta.
  • Ett mottagande inläsningssystem måste ställa högre krav på data än vad som görs vid verifiering: vid verifiering kan generiska teckensträngar accepteras men vid inläsning krävs autentiska data. Som exempel accepteras 10 godtyckliga siffror som värde för svenskt organisations­nummer vid verifiering; vid inläsning krävs kanske matchning mot ett leverantörsregister eller en tekniskt korrekt nummerstruktur med kontrollsiffra.
  • Konverteringar kan ske mellan olika fakturaformat på vägen, med följd att något förändrats. Om denna situation misstänks rekommenderar vi att sändare och mottagare verifierar sina respektive fakturaversioner i verifieringstjänsten samt jämför hur fakturafilerna visas med Svefakturans referensstilmall.
 • Hur kommer jag med på Vita listan?

  På vita listan registreras Svefakturastödjande IT-produkter som erbjuds på marknaden. Enskilda leverantörer eller köpare som kan sända respektive ta emot Svefaktura registreras inte här – se i stället avsnitt ”Hur hittar jag fler Svefaktura-klara partners?”.

  Krav för registrering på vita listan

  Som sändare av Svefaktura: Alla IT-leverantörer som skickat in testfiler för verifiering och därvid blivit godkända i såväl den automatiska verifieringen som den manuella granskningen är kvalificerade för vita listans kolumn ”kan skapa”. Som mottagare av Svefaktura: Respektive IT-leverantör får själv verifiera mottagande av Svefaktura i sitt system, bland annat kan Svefakturans exempelsamling användas för detta.

  Begäran om registrering på vita listan meddelas via e-post till tekniskt.kansli@skl.se innehållande följande uppgifter:

  • kontaktperson/namn på den som begär publicering (detta namn visas dock inte i vita listan)
  • namn på företag, plus eventuellt produktnamn,
  • samt länk som skall visas uppgift om ”kan skapa”, ”kan läsa in” eller bådadera.

  Vita listan för Svefaktura 1.0 uppdateras cirka en gång i månaden.

  Vita listan

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område