Publicerad 5 maj 2022

Kallelse till hybridmöte i SFTI Beredningsgrupp

Onsdagen den 18 maj

SFTI bjuder in till möte med SFTI Beredningsgrupp med efterföljande workshop.

Tid

Onsdagen den 18 maj 2022, kl. 09:30 –14:15.
Kaffe serveras från kl. 09:00.

Plats

Mötet hålls som hybridmöte via Teams (länken skickas efter anmälan) och på plats på SKR, Hornsgatan 20. Lokal: Lilla hörsalen, plan 12.

Innehåll

Efter beredningsgruppens möte hålls workshop om tjänstebeställningar kl. 14:30-15:45.

Beredningsgruppens nya ordförande Camilla Eklund från Stockholms Stad är på plats och kommer att hålla i mötet.

Beslutspunkt vid mötet denna gång är punkt 6. Övergång från ”Peppol BIS och Svehandel” till ”Peppol BIS e-handel”. SFTI rekommenderar inte längre de äldre Svehandelsmeddelandena för e-handel utan istället är det Peppol BIS meddelanden som rekommenderas och därför tas denna punkt upp för beslut.

”Peppol BIS och Svehandel” blev ett samlingsnamn för den UBL-baserade standarden som SFTI rekommenderar för beställningar i inköpssystem. Meddelandena och profilerna inom standarden känns igen på att namnet inleds med ”Sve” eller ”Peppol”.

Nu har meddelandena med prefixet ”Sve” avförts som SFTI rekommendationer och det finns anledning att enbart benämna de nu rekommenderade meddelandena i ett samlat begrepp ”Peppol BIS e-handel”.

Detta blir mer korrekt när man ska ange denna beställningsprocess i handledningar, på webben och det blir viktigt att referera till i samband med upphandlingar av varor och tjänster då krav på e-handel ställs enligt SFTI:s rekommendationer.

Första punkten för mötet är status för SFTI arbetsgrupp Peppol BIS implementation och övergång från ESAP 6 till Peppol BIS meddelandena.

Ny arbetsgrupp

Vidare ges information även från den nystartade SFTI arbetsgruppen för Peppol BIS e-handel vilka haft sitt första möte den 4 maj. Till skillnad från den första arbetsgruppen ska denna nystartade arbetsgrupp utgöra ett mer fortlöpande stöd vid rent tekniska frågeställningar som behöver hanteras.

Nya handledningar

Vid mötet kommer även information om SFTI:s nya handledningar för Peppol BIS e-handel och uppdateringen av handledningen ”E-fakturering i offentlig sektor - rättsregler att beakta”. Information ges även om röstningsresultat gällande tillägg till e-fakturastandarden och e-kvittostandard från CEN:s tekniska kommitté TC 434.

Cellstrukturerad mall

Vidare kommer vi igen att ta upp frågan om den cellstrukturerade mall som SFTI tagit fram vilken genererar meddelandet Peppol BIS Catalogue Without Response 3 och innehåller den mesta informationen som behövs i en prislista.

Detta utifrån att makron i Excel i nya Windows-versionen gör det svårt att använda denna. Vi tar upp igen om hur vi kan tillhandahålla mallen på annat sätt och lite om era erfarenheter som ni har av mallen.

Information om pågående arbete

Information kommer även ges om pågående arbete kring katalog- och ordermeddelande i CEN:s Tekniska kommitté 440 samt om aktuella frågor hos SFTI:s huvudmän samt NEA.

Öppen workshop om tjänstebeställningar

Efter beredningsgruppens möte bjuder vi in till öppen workshop gällande tjänstebeställningar (kl.14:30-15:45).

Det gäller frågor kring hur vi kan öka och underlätta tjänstebeställningar och det kan vara exempelvis om man beställer både varor och tjänster samtidigt, olika sätt i övrigt att arbeta med beställningarna, att artikelfiera dem.

Vi ser gärna att workshopens deltagare bidrar med erfarenheter och önskemål om hur processerna kring elektronisk tjänstebeställning kan utvecklas.

Praktiska arrangemang för dagen

Registrera din anmälan

Du behöver registrera din anmälan såväl om du deltar fysiskt som via länk. Om du deltar på plats vänligen anmäl dig senast 11 maj för lunchbokning.

Teamslänk sänds till de som anmält deltagande digitalt och QR-kod skickas dagen innan till dem som kommer att delta på plats.

Förslag till dagordning

Välkomna till beredningsgruppsmötet!

Med vänlig hälsning
Camilla Eklund, ordförande

SFTI Beredningsgrupp

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område