Publicerad 18 december 2023

Ordlista

Nedan listas vanligt förekommande ord kopplade till den digitala inköpsprocessen.

Lista på vanligt förekommande ord kopplade till den digitala inköpsprocessen.

Ord

Förklaring

Accesspunkt

En accesspunkt tillhandahålls av en operatör. En operatör kan exempelvis vara en så kallad VAN-tjänst eller liknande men det kan också vara en systemleverantör av exempelvis ekonomisystem som erbjuder en accesspunkt. Det förekommer också i undantagsfall att en affärspart väljer att själv upprätta en accesspunkt.

 

För att få bli en accesspunktsoperatör i Peppol krävs att man lever upp till högt ställda tillgänglighetskrav och att man går igenom en certifieringsprocess.

 

Hämtat från Digg.se

Affärsprocess

En affärsprocess för e-handel omfattar ett eller flera "meddelanden" som i huvudsak behandlas med automatik hos köpare och leverantörer.

Beställning/Beställningsnummer

Se Order/Ordernummer.

Beställare

Vid e-handel i den offentliga sektorn används begreppet beställare för en person eller funktion som har behörighet att avropa/beställa upphandlade varor eller tjänster för en köpares räkning. Se även Köpare.

Beställarreferens

Beställarreferensen är en referens till en person eller en funktion hos köparen. Leverantören anger beställarreferensen på fakturan som därmed automatiskt kan styras rätt i köparens systemstöd.

 

Leverantören måste ange beställarreferens om beställaren inte meddelat ett ordernummer.

E-faktura/elektronisk faktura

En e-faktura (elektronisk faktura) är en faktura som är utfärdad, översänd och mottagen i ett strukturerat elektroniskt format vilket gör det möjligt att behandla den automatiskt och digitalt.

E-fakturalagen

E-fakturalagen, lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, gäller fakturor som utfärdas till följd av offentlig upphandling avseende upphandlingar som påbörjats från och med 1 april 2019.

 

Se e-fakturalagen

Europeiska standarden för elektronisk fakturering

Standardiseringsorganisationen CEN har tagit fram en standard, EN-16931, som omfattar basinnehållet för en e-faktura. Det är med stöd av denna standard som Peppol BIS Billing 3 utvecklats. Kraven i e-fakturalagen uppfylls genom att skicka e-faktura i formatet Peppol BIS Billing 3.

 

Se (EU) 2017/1870

Köpare

Med begreppet köpare menas den part som upphandlar eller avropar varor och tjänster från en leverantör, kan ibland även kallas kund. Se även Beställare.

Leverantör

Med begreppet leverantör menas den part som köparen upphandlar eller avropar varor eller tjänster ifrån, kan ibland även kallas säljare.

Meddelande

Meddelanden i den digitala inköpsprocessen är information som är strukturerad i enlighet med ett standardiserat format för digital kommunikation.

Order/Ordernummer

En beställning som skapas i ett systemstöd för e-handel och skickas vidare för godkännande får ett unikt beställningsnummer. Beställningen kan innehålla varor och tjänster från flera olika leverantörer. När beställningen är godkänd/attesterad skickas en eller flera order till respektive leverantör. Varje order får också ett unikt id, ett ordernummer. Leverantören anger köparens ordernummer på fakturan.

Peppol Lookup

Med denna kostnadsfria sökfunktion kan du hitta organisationer som är anslutna till Peppolnätverket. Om du anger ett organisations- eller GLN-nummer visar tjänsten om organisationen är registrerad som mottagare för något av meddelandena inom Peppol BIS e-handel.

Se Peppol Lookup

Se relaterad fråga i SFTI:s FAQ

Se även Peppol Directory

Peppol Directory

Peppol Directory är en publik tjänst som innehåller information om mottagare i Peppolnätverket samt vilka meddelanden som de kan ta emot.

 

Se Peppol Directory

Se även Peppol Lookup

Validering

Validering innebär en maskinell kontroll av ett meddelande så att det följer de regler som den aktuella standarden föreskriver. Som exempel måste ett meddelande valideras så att det följer Peppols regler för meddelandet innan det får sändas i Peppolnätverket.


Se SFTI:s verifieringstjänst

XML

XML (eXtensible Markup Language) är ett textbaserat format för att representera och hantera strukturerad information som dokument, data och elektroniska meddelanden med mera.

 

Se SFTI:s webbstöd om användning av XML-meddelanden

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.