Publicerad 21 oktober 2022

17 februari 2021

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte den 17 februari 2021


Sammanfattning

Punkt

Åtgärd

Ansvarig/kontakt

5

Beredningsgruppen föreslår att Styrgruppen fastställer att kodlistorna T4790 Beredningstyp och T4762 Administreringsväg förs över från GS1 för att i fortsättningen förvaltas och publiceras av SFTI. Efter samråd med GS1 kan det bli aktuellt att föras övr fler kodtabeller från GS1 till SFTI.

Det bör noteras att för användning i Extempore läkemedelsbeställningar noterar Styrgruppen att T4790 Beredningstyp delas i tre tabeller

- Beredningstyp (nedbantad mot tidigare)

- Behållartyp (helt ny)

- Läkemedelsform (delmängd av kodtabell Läkemedelsform” i VARA)

medan T4762 Administreringsväg används utan ändring.

Kerstin Wiss Holmdahl för vidare till SFTI Styrgrupp

 1. Inledning
  Eva Wärnå valdes till ordförande för dagens möte. Eva Wärnå meddelade att hon kommer att sluta som ordförande, då hon lämnar sin tjänst vid Skövde kommun och kommer att börja arbeta på DIGG.

  Eva Klevebro och Anette Forslund utsågs att justera protokollet.

  Förslag till dagordning godkändes.

  Ordföranden prickade av listan över mötesdeltagare.

 2. Föregående mötesprotokoll
  Protokollet från föregående möte, den 18 december 2020, godkändes.

 3. Återkoppling från Styrgruppens med anledning av besluten vid föregående möte
  Kerstin Wiss Holmdahl återkopplade från Styrgruppens senaste möte.

  Styrgruppen beslutade att fastställa Beredningsgruppens rekommendation av version 1.1 av XML-specifikation 7.1.1 för extempore, vilken kommer att ersätta tidigare version som SFTI-rekommendation. Specifikationen är en specialprocess.

 4. Förberedelser inför val av ny ordförande i Beredningsgruppen vid mötet 5 maj
  Kerstin Wiss Holmdahl frågade om intresse fanns bland några att ingå i en valberedning för att hitta en ny ordförande. Inga deltagare anmälde sig under mötet.

  Eva Wärnå meddelade att det går bra att maila till Kerstin Wiss Holmdahl (Kerstin.WissHolmdahl@skr.se) eller Lena Jerreman (lena.jerreman@skr.se) om man vill ingå i valberedning eller nominera någon eller sig själv till ordförande posten. Hon berättade att uppdraget som ordförandeskapet i Beredningsgruppen har varit intressant och gett henne många nya kontakter.

 5. Läkemedelsbeställningar; kodtabell att föra över till SFTI Tillverkningsrapport
  Thomas Pettersson presenterade de kodtabeller vilka arbetsgruppen för Läkemedelsbeställningarnas föreslår ska föras över till SFTI från GS1.
  • I meddelandet för Extempore fanns 2 kodtabeller som i dagsläget hanteras av GS1.
   • T4790 Beredningstyp
   • T4762 Administreringsväg
  • Tabellen Beredningstyp delas upp i 3
   • Beredningstyp (nerbantad mot tidigare)
   • Behållartyp (helt ny)
   • Läkemedelsform (delmängd av kodtabell ”läkemedelsform” i VARA)
  Koderna ska användas i tillverkningsrapport och extempore läkemedelsbeställningar. Det kan bli aktuellt att föra över fler kodtabeller från GS1 till SFTI.

  GS1 är positiva till att SFTI tar över kodtabellerna.

  De berörda kodtabellerna är följande

  Arbetet med tillverkningsrapport är i slutfasen och den kommer att hantera rapport om extempore, slutenvårdsdos och kassation.Beslut. Beredningsgruppen föreslår att styrgruppen fastställerDet bör noteras att för användning i Extempore läkemedelsbeställningar noterar Styrgruppen att T4790 Beredningstyp delas i tre tabeller- Behållartyp (helt ny)medan T4762 Administreringsväg används utan ändring.

  - Läkemedelsform (delmängd av kodtabell Läkemedelsform” i VARA)

  - Beredningstyp (nedbantad mot tidigare)

  att kodlistorna T4790 Beredningstyp och T4762 Administreringsväg förs över från GS1 för att i fortsättningen förvaltas och publiceras av SFTI. Efter samråd med GS1 kan det bli aktuellt att föras över fler kodtabeller från GS1 till SFTI.

  Jeanette Löfgren frågande hur mycket arbete det innebära för SFTI att förvalta koderna. Thomas Pettersson svarade att det troligen inte kommer vara mycket arbete, då det är väldigt sällan koderna ändras. Kerstin Wiss Holmdahl berättade att en person vid SKR som arbetar med dokumentation av läkemedel har deltagit i arbetet.

  Arbetet med tillverkningsrapport är i slutfasen och den kommer att hantera rapport om extempore, slutenvårdsdos och kassation.

  Beslut
  Beredningsgruppen föreslår att styrgruppen fastställer

  att kodlistorna T4790 Beredningstyp och T4762 Administreringsväg förs över från GS1 för att i fortsättningen förvaltas och publiceras av SFTI. Efter samråd med GS1 kan det bli aktuellt att föras över fler kodtabeller från GS1 till SFTI.

  Det bör noteras att för användning i Extempore läkemedelsbeställningar noterar Styrgruppen att T4790 Beredningstyp delas i tre tabeller

  - Beredningstyp (nedbantad mot tidigare)
  - Behållartyp (helt ny)
  - Läkemedelsform (delmängd av kodtabell Läkemedelsform” i VARA) medan T4762 Administreringsväg används utan ändring.

 6. Användningen av UNSPSC koden samt API-lösning för beställarreferens
  Mats Wennebo presenterade resultat av enkät gällande användningen av UNSPCS koder. Det man frågade om var om det fanns några önskemål om förändringar av klassificeringssystemet UNSPSC. Frågor ställdes både om behov av förändringar i sak och om översättning till svenska av senare version än den som finns idag. Enkäten skickades ut till 48 myndigheter, regioner och, kommuner och det kom in 26 svar.

  Svaren som kom in utvisade att koderna framförallt användes för kontering vid e-handel och versionshantering styrs av e-handelssystemleverantörerna. Graden av användning av koderna varierade mellan offentliga aktörer, från ingen användning till verksamhetskritisk sådan.

  Olika versioner av koden används och vissa system använder översättningsversionen vilken gjordes i Sverige för 10-15 år sedan. Det finns inget ledarskap, ägarskap, av koderna numera i Sverige. Andra synpunkter som kom in var att det finns önskemål om att göra UNSPSC obligatoriskt för Punch Out.

  Arbetsförmedlingen meddelade att de idag arbetar tillsammans med CGI för att kunna läsa av, utifrån texterna på fakturan, vilka produkter de köper. De anser dock att det är en brist att det inte finns koder för tjänster.

  Apoteket bekräftade att det idag är mycket arbete med versionshantering av UNSPSC, då olika regioner vill ha olika versioner. Stockholms universitet påtalade att det även är viktigt att tänka globalt vad gäller koderna då de har många utländska leverantörer.

  Mats Wennebo presenterade förslag till åtgärder. Det var bl a att om UNSPSC ses som strategiskt viktigt för offentliga sektorn behöver administrationen ske centralt, exempelvis av SFTI eller DIGG. Detta för att säkerställa harmonisering av versionshantering. Idag finns en ineffektivitet vilken driver kostnader om systemleverantörer ska koda utifrån olika versioner per offentlig aktör och även att offentliga köpare behöver säkerställa via sina avtal med sina e-handelsleverantörer vilken version som ska användas, om versionshantering och versionsuppdatering.. Vidare föreslår han att utreda om maskininlärning kan användas istället för UNSPSC eller AI.

  Kerstin Wiss Holmdal tackade Mats Wennebo för presentationen och de intressanta uppgifter som kommit fram från undersökningen och tackade för synpunkterna som gavs på mötet. Hon tar med sig dessa till SFTI:s verksamhetsplanering.

  Kerstin Wiss Holmdahl passade på att under denna punkt när Mats Wennebo var med att berätta att Mats även för SFTI utrett frågan om att använda API för hantering av beställarreferenser. Det är en fråga som ursprungligen lyftes av Telia vid föregående beredningsgruppsmöte då de vid periodiskfakturering (vid abonnemang) har problem med att beställarreferens saknas eller är felaktig. De skulle gärna se att man tittade på en lösning med API där de skulle ställa frågan om aktuell beställarreferens innan de skickar fakturan. Mats Wennebo nämnde kort om den enkät som sänts ut. Jeanette Löfgren lyfte att det finns register i mottagarens system och att det är de som ska äga sina referenser och menar att det är viktigt att ”laga på rätt ställe”.

  Kerstin Wiss Holmdahl pekade på att det krävs mer utredning för att se om denna fråga ska hanteras vidare inom SFTI. Eva Wärnå föreslår att frågan tas upp vid ett senare möte.

 7. API för köparens kontroll av leverantörens artikelstatus och autentiseringsfrågan
  Martin Forsberg presenterade status i arbetsgruppen för API gruppen för kontroll av leverantörens artikelstatus. Vid senaste mötet diskuterades metoderna för autentiseringslösningar. De lösningar som diskuterades var Basic authentification och OAuth. Den senare lösningen var den som gruppen enades om att använda, för att kunna vidhålla en hög säkerhet vid API-anrop. Att införa OAuth autentisering skulle inte innebär någon betydande försening av implementeringen av själva API specifikationen i olika lösningar. Lösningar baserade på denna beräknas kunna var på plats efter sommaren 2021 förutsatt att det finns en specifikation för OAuth framtagen.

  Bilder visades över hur den föreslagna autentiseringslösningen, OAuth ser ut samt nödvändiga konfigureringsparametrar. Arbete pågår f.n inom SFTI för att ta fram specifikation för tillämpning av OAuth vid API anrop.

 8. Peppol
  Magnus Johansson presenterade status på Post-Award-arbetet i Peppol. Det man arbetar mest med just nu är att göra Peppol BIS Billing till en helt global standard (PINT).

  Kerstin Wiss Holmdahl presenterade pågående Pre-Award arbete. Även om detta baseras på fyra hörnsmodellen som Sverige inte har tagit ställning till att förorda eftersom det finns fungerade upphandlingssystems på marknaden kan det vara viktigt att delta för att kunna påverka innehållet i de olika meddelandena. Det av meddelandena som vi tidigare engagerat oss i är anbudskatalogen (Pre award- katalogen).

  Ett av meddelandena som diskuterats var ”Frågor och svar” vid upphandling och utformningen av detta. Ett annat meddelande som diskuterats är ”Search notices”, dvs hur man ska utforma möjligheten att söka annonser. Det kommer att bli remissförfarande kring förslag från Peppol Pre award gruppen och Kerstin kommer då att bjuda in till möte i e-upphandlingsgruppen.

  Lars Engberg informerade om de avtal som f.n håller på att träffas mellan DIGG som Peppol Authority och operatörerna. Vidare informerade han om att en film från e-handelsdagarna där Martin Forsberg, berättar om Peppol nu ligger ute på sfti.se, under ”Handledningar och stöd.” Om någon har frågor gällande Peppol är det bara att höra av sig till DIGG
  Magnus Johansson berättade om användningen av Peppol i världen och Sverige. I Sverige är alla regioner utom en och alla kommuner samt alla de större statliga myndigheter nu anslutna.

 9. Kvalitetssäkring av produkter som stödjer Peppol BIS meddelanden
  Martin Forsberg informerade om status för SFTI-listan över kvalitetssäkrade produkter. En checklista har tagits fram för systemleverantörerna, vilka själva gör tester och sedan skickar in resultatet till SFTI. Han visade även att det tagits fram en ny funktionalitet i verifieringstjänsten på sfti.se som även möjliggör verifiering av produkter. Tjänsten har varit igång sedan i höstas.

  En fråga ställdes om hur verifieringen av fakturan går till Det gällde om man ska skicka en ”basic” faktura eller den mest avancerade fakturan för verifiering? Martin Forsberg svarade att det finns i instruktionerna vad som ska verifieras och att man inte behöver kunna fylla i alla fält. Man ska kunna skicka en faktura som representerar sin verksamhet.

  Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att SFTI haft stor nytta av den tidigare ”Vita listan” vid arbetet med Svefakturan. Den blir en publik lista vilken leverantörerna av lösningar kan använda för att visa vad man kan och det skapar ger ökad användning. Hon meddelade att SFTI ser väldigt positiv på de som väljer att gå igenom processen och bli publicerade.

 10. Utbilding och information
  Kerstin Wiss Holmdahl och Jeanette Löfgren frågade gruppen vilka utbildnings- och informationsområdet kring e-handel och SFTI bör prioritera 2021?

  Eva Wärnå meddelade att det varit positivt att kunnat medverka digitalt på Beredningsgruppensmötena. Hon frågar om det är något som kommer att fortsätta? Kerstin Wiss Holmdahl svarade att det digitala har kommit för att stanna och att det i framtiden kommer erbjudas både digitala och fysiska möten.

  Martin Forsberg berättade att han upplever att vissa utbildningar lämpar sig bättre med fysiska träffar medan andra funkar utmärkt digitalt.

  Stockholms universitet önskar gärna fler korta filmer likt den från DIGG ”ökad e-handel” och gärna någon om Peppol, nätverket och format. Menigo håller med, fler korta informations filmer önskas.

  Stockholm stad framför att de gärna ser mer utbildning riktad mot upphandlare om tjänstebeställningar.

  Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att de lämnade synpunkterna tas med och beaktas vid kommande kursplanering och att det även går bra att maila in om man kommer på fler idéer och förslagtill henne eller Jeanette Löfgren, (Kerstin.WissHolmdahl@skr.se, jeanette.lofgren@digg.se).

 11. Informationspunkter
  2023
  Styrgruppen: Kerstin Wiss Holmdahl meddelade att nästa möte för Styrgruppen är den 26 februari. Då kommer styrgruppen att diskutera SFTI utifrån ett längre perspektiv, fram till år 2024. Har ni synpunkter på SFTI:s arbete framåt får ni gärna komma med input. Nya konsulter är på plats och arbete med överlämning av uppgifter till dem har påbörjats.

  2024
  DIGG: Jeanette Löfgren berättade att DIGG nyligen har publicerat föreskrifter till förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte i samband med e-handel. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hantering av beställningar samt standarder vid elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. I samband med att DIGG bildades överfördes rätten att publicera föreskrifter till förordning om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte från ESV till DIGG.

  Tidigare föreskrifter innehåller även föreskrifter till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring som reglerar hantering av inkommande och utgående fakturor. Dessa föreskrifter har nu brutits ut från föreskrifterna till 2003:770 och publiceras återigen i föreskrifter till förordning 2000:606.

  Båda föreskrifterna träder i kraft 1 mars 2021. Mer information finns på DIGG.

  Enkät om e-handel vid statliga myndigheter (160 st) kommer skickas ut under v 12 och planeras vara färdigställd i maj.

  SKR: Kerstin Wiss Holmdahl berättade om arbetet inom arbetsgruppen utomlänsfakturering. Det bedrivs arbete med att stödja införandet i regionerna och en särskild fråga är att införa en faktura per vårdtillfälle. Riktlinje finns nu om att alla ska kunna skicka respektive ta emot en faktura per vårdtillfälle senast 1 januari 2022 med vissa undantag. Hon berättade också att många regioner tittar på automatkontering med hjälp av robotar och det underlättar om man går över till en faktura per vårdtillfälle.

  Maria Larsson informerade om att nästa nätverksträffar för SKR:s två avtalsförvaltning och uppföljning nätverk är den 10 (kommuner) respektive 11 (regioner) mars. Nätverken är till för de som arbetar strategiskt med avtalsförvaltning vid kommuner och regioner. Om någon vill veta mer om nätverken är de välkomna att kontakta SKRMaria Larsson
  Upphandlingsmyndigheten: Elenor Kroge berättade om vad som är på gång inom Upphandlingsmyndigheten. Några av de större projekten och regeringsuppdragen de arbetar med är ändamålsenlig organisering, upphandling för cirkulärt och fossilfritt samhälle, offentliga affärer som verktyg för att bidra till Agenda 2030, upphandlingsstatistik och samhällsviktigverksamhet. Internt arbetar myndigheten även med att implementera en ny styrmodell och en ny extern webbplats.

  Kammarkollegiet: Eva Ringman berättade om att de just nu pågår två förstudier som går hand i hand med varandra. En om upphandling av administrativa system om en om programvaror, båda planeras vara klara till sommaren.

  NEA: Lars Gillerström berättade att NEA skapat ett nationellt register för e-adresser. Registret ska användas av sändande och mottagande operatörer vid utbyte av e-fakturor och andra digitala affärsdokument. Det ska kunna användas vid alla typer av dokument och även Peppol meddelanden. Ett 10-tal operatörer är med idag och i december var det ca 53 000 företag anslutna. Operatörerna lägger upp sina kunder. I Finland finns ett liknade register inom Tieke där man säljer uppgifter från registret. Det planeras för att framöver ska det vara ett öppet register att söka i.

  Martin Forsberg frågade hur man vet om man är registrerad i registret? Lars Gillström svarade att man inte kan söka i registret utan att man måste fråga sin operatör.

 12. Hur offentlig upphandling kan bidra till att uppnå klimatmål
  Elenor Kroge och Jens Johansson presenterade Upphandlingsmyndighetens regeringsuppdrag från 2020 vilken snart ska släppas i en rapport. Uppdrag gäller åtgärder för att bidra till att nå klimatmålen. Myndigheten ska lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå klimatmål och för att de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för pengarna ska kunna prioriteras.

  De har identifierat sex åtgärdsområden där Staten är drivande aktör för att få offentlig upphandling att bidra mer till klimatmål (NUS-mål 6):
  1. Tydligare styrning av offentliga inköp, statliga myndigheter och bolag
  2. Utred kostnadsstruktur, lagstiftning och nationella mål för offentlig konsumtions klimatpåverkan
  3. Höj kunskapen och kompetensen inom offentliga inköp
  4. Utveckla nationell upphandlingsstatistik och bygg digital infrastruktur som möjliggör förbättrat faktaunderlag inklusive data
  5. Verka för transformativa och innovativa lösningar
  6. Verka på internationell nivå: nordiskt, EU, globalt

  Det handlar om att skapa spendanalys för miljövärden och sedan kunna använda detta för att göra kategoristyrning och styra mest resurser till de inköp som har störst påverkan på klimatet. Det finns olika sätt att göra detta på en del räknar med koldioxidutsläpp medan andra använder EPD (framförallt inom byggsektorn). Viss risk finns att det blir inlåsning som de ser ut just nu, vissa koder används inom vissa branscher och andra i andra branscher det är viktigt att få en nomenklatur som går att översätta mellan branscher. Ett förslag är att man använder Peppol för överföring av livscykel information då informationen följer med under hela e-handelskedjan och att den ska gå att kunna aggregera uppåt precis som för kostnader.

 13. Statistik från upphandlingsannonser
  Andreas Doherty från Upphandlingsmyndigheten informerade om den nya databasen för upphandlingsstatistik som de tagit fram.

  Upphandlingsmyndigheten har blivit utsedd av regeringen till statistikmyndighet på upphandlingsområdet. Vilket innebär att de ska utveckla, förvalta och sprida statistik om upphandling. De ska även utveckla och förvalta en nationell databas för statistik på upphandlingsområdet.

  De har tagit fram föreskrifter, inklusive rapporteringsformat. Föreskrift är (UFS 2020:2) om upphandlings-ID, Föreskrift (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål.

  Upphandlande myndigheter registrerar sina upphandlingar i ett upphandlingsverktyg. Upphandlingarna publiceras i en av Konkurrensverket registrerad annonsdatabas (idag finns 5 st). Annonsdatabasen ska översända annonsinformation till Upphandlingsmyndighetens databas (inom 30 kalenderdagar från publicering av annons). Just nu pågår insamlings arbete av data och att bearbeta denna för att publiceras som statistik. Första statistik rapporten väntas publiceras 2022.

 14. Beredningsgruppens möten 2021
  Eva Wärnå meddelade att kommande möten för Beredningsgruppen är:
  - 5 maj
  - 20 oktober

 15. Övriga frågor
  Kerstin Wiss Holmdahl riktade ett varmt tack till Eva Wärnå för tiden som ordförande vid Beredningsgruppen. Eva Wärnå tackade för förtroendet.

 16. Mötet avslutas
  Ordföranden tackade deltagarna för visat engagemang och avslutade mötet kl. 12:20.

Ordförande
Eva Wärnå

Sekreterare
Maria Larsson

Justeras
Eva Klevebro Anette Forslund

Länkar för mer information

SFTI

SFTI:s huvudmän

NEA

Peppol

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område