Publicerad 22 april 2024

19 oktober 2023

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från beredningsgruppens möte 2023-10-19. Vill ni ta del av presentationerna från mötet kontakta SFTI via kontaktformuläret längst ned på denna sida.

Hybridmöte, SKR, Hornsgatan 20 och Teams, kl. 09.30-11.45.

1. Inledning

Ordföranden, Camilla Eklund inledde och hälsade alla välkomna till dagens beredningsgruppsmöte.

2. Dagordning med mera

Förslaget till dagordning godkändes. Cajsa Ahlinder utsågs att justera protokollet.

Två övriga frågor anmäldes en om SRS-back i order och en om UNSPSC koder. Frågan om SRS-back föreslog av Thomas Petersson att den skulle tas upp under punkten 4. Arbetsgrupp Peppol BIS e-handel.

3. Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående möte, den 31 maj 2023, godkändes.

4. Information från SFTI och SFTI:s huvudmännen

SFTI styrgrupp, Maria Larsson informerade om att SFTI:s styrgrupp haft möte i augusti. Vid mötet presenterades ny representant från Upphandlingsmyndigheten, Sofia Tullberg samt att arbetet med att se över överenskommelsen mellan huvudmännen initierades på nytt. Nästa styrgruppsmöte är den 27 oktober.

Upphandlingsmyndigheten, Fredrik Flodin informerade om att de tagit fram ny statistik för den offentliga affären, statistiken finns publicerad på deras webbplats. Han meddelade att den växer igen och uppgår nu till 18 procent av Sveriges BNP.

Vidare informerade Fredrik om att myndigheten fått två nya regeringsuppdrag ett om konkurrens och småföretagande och ett om att underlätta för idéburna organisationer att delta i den offentliga affären.

Avslutningsvis meddelade Fredrik att det regeringsuppdrag, om cirkulär och fossilfri upphandling, vilken tanken var att ta in översättning av ny version av UNSPSC kod till svenska kommer läggas ned.

Digg, Anderz Peterson presenterade senaste nytt om ViDA, se presentation.

SKR, Robin Anderson Boström informerade om att nya eForms träder ikraft den 25 okt (EU:s nya standardformulär för annonser över tröskelvärdena) samt att leverantörsutredningen nu är ute på remiss.

Kammarkollegiet, Rebecka Lindvall meddelade att hon inte hade något nytt att rapportera.

5. Arbetsgrupp Peppol BIS e-handel - aktuella frågor

Thomas Pettersson tog upp några av de frågor man arbetar med inom arbetsgruppen Peppol BIS e-handel; internationell kodlista för artikelmärkning och artikelegenskaper, spårbarhet för livsmedel enligt HavOchVatten, om Peppol Punch Out ska vara meddelande i Peppol’s nätverk samt Consignment order, se presentation.

För frågan om att göra Peppol Punch Out som meddelande i Peppol’s nätverk kom synpunkter från bl.a. Polisen som framförde att eftersom de inte ville öppna upp sina brandväggar så är att sända meddelandet via nätverket en bra idé och från Martin och Servera och Region Sörmland framförde att det skulle förloras mycket tid i beställningsskedet vilket skulle vara ett problem.

Den sista frågan som togs upp av Thomas var om Consignment order där han frågade gruppen om de använde detta meddelande idag. Region Sörmland svarade att de använder meddelandet vid beställning av material till bl.a. höft- och knä och kärloperationer. Region Sörmland deltar vid nästa Peppol BIS e-handel möte den 12 dec, där frågan kommer tas upp.

En övrig fråga ställdes från Martin och Servera om SRS-back. De har idag problem med registrering av SRS-backar vid Peppol Punch Out. Det beslutades att även denna fråga ska tas upp vid arbetsgruppens nästa möte i december.

6. Utmaning med Peppol BIS Billing

Thomas Pettersson tog upp frågan om vilka termer som är viktiga för köparen att få med i Peppol BIS Billing. Han nämnde att de är en begränsad mängd termer som är obligatoriska att skicka med enlig standarden. Problemet är att leverantörer kan ha svårt att ta med vissa termer om de inte finns i deras system. Han frågade om exempelvis termen referens till kontrakt är viktig?

Malmö stad svarade att den är väldigt viktig för dem. De nämnde även att en utmaning idag för fakturan är att rätt fält inte alltid används till rätt term vilket leder till mycket handpåläggning vilket även Polisen instämde med.

Martin Forsberg lyfte att SFTI erbjuder en process där systemleverantörer kan kvalitetssäkra sina implementationer av Peppol BIS Billing. Denna tjänst har använts väldigt lite och förslag från Martin var att marknadsföra den bättre. Punkten tas upp internt av SFTI:s handläggare och SFTI tekniska kansli vid nästa helgruppsmöte.

7. Cellstrukturerade mallen för katalog

Martin Forsberg informerade om att man håller på att ta fram en ny lösning för den cellstrukturerade mallen för katalog. Detta för att komma ifrån problemet med att marko i Excel inte alltid tillåts. Den nya lösningen kommer bygga på öppen källkod.

Martin efterfrågade verklig data för test av den nya lösningen. Han frågade om någon i gruppen skulle vara intresserad av att vara med vid test. Den som var det får gärna ta kontakt med SFTI:s tekniska kansli (via webbformuläret på sfti.se).

8. Peppol release

Martin Forsberg gick igenom ändringar i Peppols november release för BIS Billing och för BISar förutom Billing-3.0, se presentation.

9. Uppdatering på sfti.se

a. Oscar presenterade ”Frågor och svar” samt

b. typexempel Peppol BIS Billing vilka lagts upp på sfti.se

Se presentation.

10. Övriga frågor

Polisen tog upp frågan om översättning av ny version av UNSPSC kod till svenska. Upphandlingsmyndigheten informerade tidigare under mötet att det projekt i vilken tanken var att denna kod skulle översättas i kommer läggas ned. Flera i gruppen lyfte att denna översättning fortsatt är efterfrågad. Frågan tas upp internt vid nästa samordnarmöte för SFTI.

11. Mötet avslutas

Camilla tackade deltagarna för deras medverkan och meddelade datumen för beredningsgruppsmöten 2024, 11 april och 17 okt.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.