Publicerad 20 juni 2023

31 maj 2023

Sammanfattning av åtgärder och bevakningspunkter från Beredningsgruppens möte 2023-05-31. Vill ni ta del av presentationerna från mötet kontakta SFTI via kontaktformuläret längst ned på denna sida.

Hybridmöte, SKR, Hornsgatan 20 och Teams, kl. 09.30-13.30.

1.   Inledning

Ordföranden, Camilla Eklund inledde och hälsade alla välkomna till dagens beredningsgruppsmöte. Deltagarna presenterade sig.

2.   Dagordning med mera

Förslaget till dagordning godkändes. Anders Strandquist utsågs att justera protokollet.

3.   Föregående mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte, den 15 feb 2023, godkändes.

4. Information från SFTI och SFTI:s huvudmännen

SFTI styrgrupp

Maria informerade om att det hållits två styrgruppsmöten sedan senaste beredningsgruppsmötet. Styrgruppen har beslutat om SFTI vision 2030 och verksamhetsplan för 2023.

Digg

Jeanette informerade om att Digg inom kort kommer att lägga ut resultaten från deras enkät om e-handel bland statliga myndigheter. Svarsfrekvensen var denna gång 99 % och enkäten publiceras på digg.se och dataportalen.se.

SKR

Maria informerade om att SKR fått en ny politisk ledning och ny ordförande, Anders Henriksson. SKR kommer hålla kongressen i höst.

Upphandlingsmyndigheten

Fredrik informerade om att de nyligen publicerat en rapport om träffsäker upphandling. Han meddelade att om man som myndighet är intresserad av att veta sina egna resultat från enkäten kan man kontakta honom (fredrik.flodin@uhmynd.se).

Kammarkollegiet

Eva meddelade att det nu går att avropa från deras ramavtalet gällande operatörstjänster. Vidare informerade hon om att det pågår översyn av SFTI handledningen krav på e-handel vid upphandling.

5. Fakturasvar, nytt meddelande 

Martin informerade om Peppols meddelande fakturasvar (Peppol BIS) som möjlig ny SFTI rekommendation. Att kunna återkoppla status på en e-faktura har varit ett återkommande önskemål från köparsidan. Meddelandet finns redan idag inom Peppol och förenklar återkopplingen kring en e-fakturas status hos mottagaren, se presentation.

Gruppen diskuterade det nya meddelandet under en stund, frågor som berördes var vilken utveckling som krävs hos systemleverantörer samt hur implementation av meddelandet kommer gå till.

6. Uppdateringar på sfti.se

Ny promemoria

Martin informerade om den nya promemorian om Peppols transportmodell vilken publicerats på sfti.se. Den beskriver hur meddelanden överförs mellan affärspartner via tredje män, accesspunktsoperatörer, enligt Peppols principer. Syftet med dokumentet är att ge en samlad bild av de viktigaste funktionerna i Peppolnätverket och de säkerhetsmekanismer som används vid överföring av meddelanden.

Anledningen till att promemorian tagits fram är att Tekniska kansliet fått många frågor om säkerheten i Peppol. Martin meddelade att om man har synpunkter på den får man gärna kontakta Tekniska kansliet (via webbformuläret på sfti.se).

Översyn av äldre SFTI handledningar och ordlista

Eva informerade om att det pågår översyn av SFTI handledningar på sfti.se. Vidare informerade hon om att det nu finns en ordlista över e-handelsbegrepp publicerad på sfti.se. Ordlista Hon uppmanade deltagarna att höra av sig till henne eller Rebecka om man har synpunkter på den eller vill lägga till ord.rebecka.lindvall@kammarkollegiet.seeva.ringman@kammarkollegiet.se

SFTI vision 2030 och uppdatering cellstrukturerade mallen

Maria informerade om att styrgruppen beslutat om en vision för SFTI 2030.

”Hela inköpsprocessen i offentlig sektor är digital och standardiserad”

SFTI deltar i nationellt och internationellt standardarbete för hela inköpsprocessen. SFTI rekommenderar branschöverskridande standarder för hela inköpsprocessen.

Införandet av SFTI:s rekommenderade standarder stödjs genom SFTI Tekniskt kansli, informationsinsatser, utbildningar, webb med tillhörande valideringstjänst, handledningar, arbetsgrupper samt arbete i CEN och SIS.”

Vidare informerade hon om att SFTI har uppdaterat den cellstrukturerade mallen på sfti.se för Peppol BIS Catalogue Without Response 3. Detta då ett fel i xml-filen som genererades upptäckts vilket inte signalerade fel vid validering. Utmaningarna med att vissa organisationer har problem med Excel-makron kvarstår dock.

7. CEN:s Tekniska kommittéer 440 och 434

CEN TC 440

Thomas informerade om arbetet i tekniska kommittén CEN TC 440’s arbetsgrupper WG5 Catalogue, WG6 Ordering och WG7 Fulfillment, se presentation.

CEN TC 434

Martin informerade om status för arbetet i tekniska kommittén CEN TC 434. Man valde förra året att inte göra en ny version av e-fakturan då man bara har en chans kvar att publicera en ”amendment”, alltså en justering av standarden. Det ansågs viktigt att ha kvar den möjligheten för att kunna hantera eventuella behov som kan uppkomma som ett resultat av det nya momsdirektivet.

8. Peppol release

Martin informerade om de ändringar som införs i och med Peppols majrelease och som blir obligatoriska från och med den 7 augusti i år, se presentation. I Peppol BIS Billing har man bl.a. tagit bort Peppol-id typen momsregisternummer (9955) samt lagt till kod för European Medical Device Nomenclature (EMDN).

9. Verifieringstjänst, uppdatering

Robin informerade om att man under våren flyttat informationen om Svefaktura på hemsidan till sidan Avförda meddelanden på sfti.se.

I verifieringstjänsten finns även Svefakturan 1.0 och ObjectEnvelope (kuvert för bilagor till Svefaktura) vilken kommer att släckas ner den 31 augusti. Han ställde frågan till gruppen om någon hade invändningar mot detta, inga invändningar kom in. Skulle man komma på några efter mötet uppmanade han till att höra av sig till SFTI (via kontaktformuläret på sfti.se).

10. Framtida ämnen för workshop

Camilla ställde fråga till gruppen om vilka förslag för framtida ämnen till workshops i samband med beredningsgruppen.

Förslag som kom in var fakturamatchning, vad ger bästa förutsättningar för att kunna radmatcha och varför blir det så mycket problem? Hur kommer vi framåt med införande av Peppol order? Hur får man leverantörer att förstå att det är deras ansvar att skapa en Peppol katalog? Leverantörer som inte kan skicka Peppol ordersvar/bekräftelse? Fakturasvar?

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

12. Mötet avslutades

Camilla tackade deltagarna för deras medverkan och meddelade att nästa möte är den 19 oktober (hybridmöte).

Camilla Eklund
Ordförande

Maria Larsson
Sekreterare

Justeras

Anders Strandquist

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.