Publicerad 8 mars 2023

Kontroll av verifikationer

Handledningen belyser viktiga frågor att ta ställning till vid utformningen av regler för kontroll av verifikationer när man inför nya rutiner och system, till exempel för e-handel. Den är uppdaterad under 2021 och ersätter alltså en tidigare version.

Publiceringsdatum

Februari 2022

Ladda ned

Kontroll av verifikationer – en vägledning för kontrollmiljö och attestregler (PDF, nytt fönster) Pdf, 2 MB.

Vi vill med denna handledning bidra till detta lokala utvecklingsarbete. Handledningen innehåller inte färdiga förslag till lokala reglementen. Den ger stället bit för bit viktiga frågeställningar att bearbeta, kompletterade med möjliga sätt att reglera frågan i ett reglemente eller i tillämpningsföreskrifter.

Stor vikt har lagts på att sätta in dessa kontrollfrågor i sitt sammanhang, det vill säga som en del i den totala interna kontrollen. Stor vikt har också lagts på frågor om kompetens och ansvar för den enskilda som har ett uppdrag att kontrollera.

Vi vill också placera in regler för kontroll av verifikationer i sitt sammanhang, som en del av den interna kontrollen och beskriva ansvarsfrågorna.

Handledningen behandlar dock endast kontroll och godkännande av ekonomiska händelser i redovisningslagens/bokföringsförordningens betydelse, och tillhörande verifikationer. För att få ett sammanhållet regelverk kan dock detta utökas till att omfatta även tidigare led i anskaffningsprocessen, till exempel tecknande av avtal och beställningar.

Handledningen riktar sig till dig som arbetar med utformning och tillämpning av regler för kontroll av verifikationer i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Den kan även vara av intresse för dig som är beslutsfattare och ansvarar för den interna kontrollen, samt för dig som arbetar med utformning, implementering och förvaltning av IT-system som hanterar verifikationer.

Handledningen bygger på en uppdatering av en tidigare version från 2012. Den har tagits fram inom ramen för SFTI (Single Face To Industry); en samverkan för att främja elektronisk handel (elektroniska inköpsprocesser) i offentlig sektor.

Handledningen har skrivits av Ola Eriksson, Kommunalekonomernas förening i samverkan med en referensgrupp med företrädare från Bokföringsnämnden, Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för digital förvaltning (Digg), Riksarkivet, Rådet för kommunal redovisning (RKR), Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.